29.05.2009

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o bieżących zmianach wWorld Investment Opportunities Fun­ds.

Celem strategii długoterminowej Funduszu jest znaczący wzrost siłyfinansowej indywidualnych subfunduszy w celu zapewnienia maksymalizacji zyskułącznie ze stabilizacją inwestycji podczas okresu turbulencji na rynkachkapitałowych. Jednocześnie WIOF chciałby zaoferować klientom najlepszemożliwe rozwiązanie spełniające ich wymagania.

Stosownie do powyższego, decyzją Zarządu WIOF zatwierdzoną przezCommission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg, jako organunadzorczego WIOF zostaną wprowadzone następujące zmiany:

Informujemy o następujących zmianach:

WIOF China-India Performance Fund

Nazwa “China-India Performance Fund” zmieniona została na “ChinaPerformance Fund”.

Subfundusz realizując cel inwestycyjny nie będzie inwestował w spółkinotowane na giełdzie w Indiach. Reliance Capital Asset Management Limited Indianie będzie już pełnił roli współ-zarządzającego.

Jedynym podmiotem zarządzającym subfunduszem zostaje APS Asset Management,Singapur.

Ze względu na wzrastające zróżnicowanie rynków Chin i Indii, RelianceCapital Asset Management Limited rozpoczął zarządzanie funduszemzaangażowanym wyłącznie na rynku indyjskim, który będzie wkrótce dostępnyrównież dla polskich inwestorów.

Polityka inwestycyjna: Subfundusz ten umożliwia inwestorom zaangażowanie współki notowane w Chinach oraz w spółki innych rynków wschodzących regionuazjatyckiego, w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu kapitału.Subfundusz ten dąży do osiągnięcia bezwzględnej stopy zwrotu w ujęciurocznym, zgodnie z polityką inwestycyjną, przedkładając ten celinwestycyjny nad odwzorowanie indeksu lub kapitalizacji. Subfundusz dąży doosiągnięcia swojego celu inwestycyjnego przez inwestycje w akcje orazpowiązane z nimi papiery wartościowe. Dłużne papiery wartościoweo oprocentowaniu stałym lub zmiennym, podobnie jak gotówka i jejekwiwalenty, mogą stanowić część portfela jako aktywa pomocnicze. Ryzykokursowe może być zabezpieczane według uznania Menedżera Inwestycyjnego.

Zmiany są aktualne od maja 2009.