02.03.2009

Krótki wywiad z Mehdim Ali Khan (Habit Bank AG Zurych) przeprowadzony przezTomasa Steinhubel (SFM Group)

Tomas Steinhubel: Jak dotąd, zainwestowano 20% aktywów Funduszu. Kiedyoczekuje Pan wzrostu inwestycji do poziomu pełnych 100% lub przynajmniejgłównej części aktywów Funduszu?

Mehdim Ali Khan: Z zainwestowaniem pozostałej części aktywów czekamy nasfinalizowanie się pierwszej rundy zysków. Jak dotąd wyniki byłyzachęcające, a zyski z dywidendy osiągnęły zamierzone cele. Walutaprzedstawiała się wybitnie dobrze, nawet po tym, jak jednego dnia wycofano500mln USD w celu spłaty obligacji. W niedługim czasie zdecydujemy o dalszychinwestycjach. Rynek zmierza w jednym, niezbyt zdrowym kierunku. Spodziewamypojawienia się korekty, dla której napędem może być wzburzenie wywołaneprzez sensacje polityczne.

Tomas Steinhubel: Przyglądając się obecnej ekspozycji sektorowej Funduszu,widzimy że dominują w niej sektory energetyczno-paliwowy, bankowy orazrolno-surowcowy. W jakie inne działy zamierza Pan zainwestować? Czy raczejplanuje Pan większe zaangażowanie w wyżej wymienione?

Mehdim Ali Khan: Inne dobre sektory, oprócz wymienionych, nie są takpłynne. W tym momencie pozostaniemy przy tych, w które inwestujemy obecnie.Możemy dobrać konkretne spółki, ale dodatkowe sektory nie są w grze. Wynikz dywidendy jest głównym czynnikiem, który w ujęciu lokalnym utrzyma tenrynek w zainteresowaniu, szczególnie przy obecnych spadających stopachprocentowych na rynku gotówkowym. Rząd także potrzebuje gotówki, więcoczekiwane jest, że spółki należące do Państwa przyniosą pokaźnedywidendy kwartalne.

Tomas Steinhubel: Jak wspomnieliśmy wcześniej, głównymi czynnikaminapędzającymi Fundusz były spółki paliwowe i wzrost wartości waluty.Jakie może być prawdopodobne źródło wzrostów Funduszu w najbliższejprzyszłości (1–2 lata)?

Mehdim Ali Khan: Prognozowanie, co wydarzy się w następnych 1–2 latachnie jest możliwe. Odnieśliśmy duży sukces na tym rynku poprzez utrzymywaniestrategii przez okres 6 miesięcy, jednakże nie dłużej. Ogólnie biorąc,dla Pakistanu pozytywnym byłoby utrzymywanie pod kontrolą milicyjną obszarówpółnocnych poprzez dialog, zaangażowanie społeczności lokalnychi odseparowanie od cudzoziemców. Pewne sukcesy zostały na tym poluosiągnięte. Także energetyka była problemem w ostatnich dwóch latach, alerząd zmaga się z nim. Jeśli nie wystąpią jakieś zewnętrzne przeszkody,np. jak ostatnie wydarzenia w Mumbaju, sprawy w ciągu roku zmienią sięznacząco.