08.09.2008

Dobre wyniki operacyjne, nieco zaburzone pozycjami niepieniężnymi. Zysknetto (MSSF) za kwartał zakończony 30 czerwca wyniósł 493 mln euro,dzięki czemu zysk netto za pierwszą połowę roku wyniósł 1 047 mln euro.Odnośny zysk netto  – tzn. z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych – zadrugi kwartał 2008 r. wyniósł 510 mln euro i spadł o 42% w porównaniuz bardzo dobrym wynikiem za poprzedni kwartał tego roku. Przepływypieniężne z działalności gospodarczej były przez cały kwartał wysokie,lecz czynniki niepieniężne miały istotny ujemny wpływ na wykazanewyniki.

Według André Bergen, Dyrektora Naczelnego Grupy KBC „w drugim kwartalewyniki działalności gospodarczej Grupy były prężne. Tendencje dotycząceudzielanych kredytów i przyjmowanych depozytów były nadal solidne,działalność na rynkach kapitałowych również dała dobre wyniki.Szczególnie dobre wyniki uzyskała Europa Wschodnia. Z drugiej stronyniekorzystna sytuacja na rynkach kapitałowych i kredytowych w czerwcuspowodowała dodatkowe spadki na koniec kwartału. Jeśli wyłączono by skutkitych spadków, odnośny zysk kwartalny przekroczyłby 800 mln euro, dużopowyżej wyniku z poprzedniego kwartału oraz średniej kwartalnej zapoprzedni rok”.

Aby przeczytać cały artykuł KBL, prosimy wejść na stronę: http://www.kbl.lu