09.06.2008

Krátke medzibankové sadzby v máji v porovnaní s predchádzajúcimmesiacom vzrástli len mierne. Pomerne významne vzrástla ročná sadzba,ktorá už pomerne presne kopíruje ročný euribor. Ten vzhľadom napokračujúce likviditné problémy v eurozóne v máji v raste pokračoval.Navyše, očakávania skorého znižovania sadzieb v eurozóne ochladli.

Výnosy slovenských dlhopisov s krátkou splatnosťou narástli približneo 15 bodov, s dlhšou približne o 10 bodov, keď sa prispôsobovalirastúcim výnosom nemeckých dlhopisov. Tie podrástli o 15 – 30 bodov, atak sa rozpätie medzi slovenskými a nemeckými dlhopismi zúžilo.

V máji posilnila slovenská koruna o 200 halierov (o 6.2%), z 32.25 na30.25 SKK/EUR, keď dominantným faktorom bola očakávaná a napokonzrealizovaná revalvácia centrálnej parity z 35.4424 na 30.1260 SKK/EUR.V prvej dekáde mesiaca sa koruna ešte držala nad úrovňou 32 SKK/EUR, od7. mája po zverejnení Konvergenčnej správy od Európskej komisie,priaznivej pre slovenské ambície vstúpiť do eurozóny začala koruna prudkoposilňovať. Očakávanie stanovenia konverzného kurzu na silnej úrovnitlačilo korunu najprv len tesne nad 31 SKK/EUR a v poslednom týždni sav deň revalvácie a po revalvácii koruna posilnila o 80 halierov na30.25 SKK/EUR, na úroveň zodpovedajúcu stanoveniu konverzného kurzu naúrovni aktuálnej centrálnej parity prihliadnuc na úrokový diferenciálmedzi slovenskými a eurozónovými sadzbami.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.