16.05.2008

Raiffeisen International Bank-Holding AG, członek Grupy RZB, kierowanejprzez Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, utrzymał swoją pozycję w oparciuo systematyczny wzrost podczas pierwszego kwartału 2008 roku. Zyskskonsolidowany (po opodatkowaniu i odliczeniach) za pierwsze trzy miesiącewzrósł o 32.1 procent do wysokości 254.4 milionów euro (Q1/2007:192.6 milionów euro). Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 26.4 procenti wyniósł 369.6 milionów euro (Q1/2007: 292.5 milionów euro), a zysk poopodatkowaniu zwiększył się o 21.1 procent do kwoty 279.4 milionów euro(Q1/2007: 230.8 milionów euro). Wszystkie dane zgodnie z InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS).

Jest to ponownie najlepszy wynik za kwartał w historii Grupy

Skonsolidowany zysk za pierwszy kwartał wynoszący 254.4 milionów eurojest rekordowym rezultatem, pomijając jednorazowe wyniki w poprzednichokresach. Zysk netto z odsetek oraz (plus 41 procent) oraz zysk nettoz tytułu prowizji (plus 20 procent) najbardziej przyczyniły się w tymzakresie. Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych (plus 23 procent) byłznacznie niższy niż zysk netto z tytułu odsetek. Najbardziej do wielkościzysku przed opodatkowaniem przyczyniła się WNP, z wynikiem 36 procent(Q1/2007): 27 procent).

„Ten wynik za kwartał potwierdza nasze twierdzenie, że bieżąca sytuacjana globalnych rynkach finansowych ma jedynie ograniczony wpływ na nasz modeloperacyjny i perspektywę wzrostu. Dzięki działalności na 17 rynkach wEuropie Środkowo-Wschodniej oraz doskonałej polityce strategicznej jesteśmy wstanie ponownie osiągnąć znaczny systematyczny wzrost i jednocześniezwiększyć rentowność w roku 2008,“ skomentował wynik CEO Herbert Stepic.Wzrost aktywów zgodnie z planem

W porównaniu z końcem roku 2007, bilans wyniósł 76.5 miliardów euro.Wzrost ten był systematyczny, ponieważ nie nastąpiły żadne istotne zmiany wzakresie konsolidacji. Jednakże, znaczna dewaluacja na rynku walut wpołączeniu z pozycją dolara amerykańskiego (zwłaszcza w odniesieniu doWNP) miała negatywny wpływ na bilans całkowity w wielkości około 1 punktuprocentowego, czyli 0.8 miliarda euro. W rezultacie, wyrównany wzrost bilansuogółem wyniósł około 6 procent.

Najlepszy wynik za kwartał w krajach WNP

Z trzech segmentów regionalnych, rynek WNP odnotował najwyższy zysk przedopodatkowaniem w pierwszym kwartale ze wzrostem wynoszącym 65 procent,osiągając w ten sposób wartość 133 milionów euro. Było to w głównejmierze spowodowane dużymi wzrostami w dochodach z tytułu odsetek i małymipotrzebami tworzenia rezerw. Aktywa bilansowe zwiększyły się o 33 procent,co jest również najmocniejszym plusem wszystkich tych segmentów. Udział wzysku przed opodatkowaniem wyniósł 36 procent, co stanowi 8 punktówprocentowych powyżej udziału tego segmentu w porównaniu z porównywalnymokresem.

Region Europy Południowo-Wschodniej miał drugi co do wielkości największyudział w zysku przed opodatkowaniem, wynoszącym 34 procent (Q1/2007:33 procent). Segment ten odnotował znaczny wzrost o 30 procent, czyli29 milionów euro, osiągając wartość 127 milionów euro. W znacznej mierzebyło to spowodowane silnym wzrostem dochodów netto z tytułu odseteki prowizji. W Europie Centralnej, zysk przed opodatkowaniem utrzymał się natakim samym wysokim poziomie w porównaniu z odnośnym okresem. 30 procentowyudział tego segmentu miał duży wkład w wielkości ogólnego wyniku. Oznaczato spadek o 9 punktów procentowych w odniesieniu do poziomu z rokuubiegłego, do czego przyczyniły się pewne wydarzenia specjalne. Aktywabilansowe wzrosły o 30 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Udział aktywów bilansowych w poszczególnych segmentach pozostał niemalbez zmian w porównaniu z grudniem 2007 roku. Europa Centralna utrzymaładominującą pozycję w zakresie aktywów skonsolidowanych z 41 procentowymudziałem, wyprzedzając Europę Południowo-Wschodnią z udziałem31 procentowym oraz WNP, z wynikiem 28 procent.

Prognozy i cele bez zmian

W oparciu o pomyślną strategię Raiffeisen International dotyczącą rynkumid-market, segment klientów korporacyjnych będzie miał ponownie największyudział w zysku przed opodatkowaniem w roku 2008. W sferze detalicznej,spółka nadal zapowiada ekspansję sieci oddziałów, w celu poszerzenia bazyklientów. Ponadto, dalej będzie wzbogacała ofertę produktową w zakresiezarządzania aktywami oraz ubezpieczeń w roku bieżącym. Celem RaiffeisenInternational w odniesieniu do zysku skonsolidowanego na rok 2008 jestosiągnięcie kwoty w granicach 1 miliarda euro.

Grupa ma na celu osiągnięcie wzrostu całkowitej kwoty bilansowejo przynajmniej 20 procent rocznie w okresie do roku 2010, przy czymnajwiększe wzrosty oczekiwane są w segmencie klientów detalicznych.

Raiffeisen International, jako cel do roku 2010, zakłada zwrot na kapitalewłasnym (ROE) przed opodatkowaniem w wysokości ponad 25 procent. Nieuwzględnia to żadnych przejęć ani wzrostów kapitału. Wskaźnik kosztów dodochodów powinien wynieść około 56 procent, a oczekiwany wskaźnik ryzykado zysku jest przewidywany na poziomie około 15 procent.

Mogą Państwo zapoznać się z Tymczasowym Raportem za pierwszy kwartałkorzystając z linku: qr012008.ri.co.at.

Raiffeisen International to jedna z największych sieci bankowych w krajachCEE. 17 rynków z europejskiego regionu wzrostu są obsługiwane przez filiebanku, spółki leasingu finansowego oraz wielu innych dostawców usługfinansowych. Ponad 14 milionami klientów opiekuje się ponad3,000 oddziałów operacyjnych. Raiffeisen International to w pełniskonsolidowana spółka stowarzyszona Raiffeisen Zentralbank Österreich AG(RZB), która posiada 68.5 procent udziałów zwykłych. Jej bilans jestpłynny, akcje są notowane na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych.RZB jest wiodącym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w Austrii orazcentralną instytucją Austrian Raiffeisen Banking Group, największej grupybankowej w tym kraju.