10.04.2008

C-QUADRAT Investment AG zamknął finansowy rok 2007 ze skonsolidowanymirekordowymi rezultatami, które wykazały, że zarządzanie funduszami przezspółkę jest mocne i pomaga inwestorom osiągnąć lepsze możliwości. Daneprzedstawione poniżej – mówią same za siebie.

Wszystkie dane przedstawiają wzrost: Wpływy z opłat i prowizji w2007 r: 47.4 mln EUR (+21%); Zysk operacyjny przed deprecjacją w 2007 r:6.5 mln EUR (+23%); Zysk przed opodatkowaniem w 2007 r: 6.9 mln EUR (+19%);Zysk netto: 5.7 mln EUR (+20%).

Wiedeń/Franfurt, 1 kwietnia 2008 r. Od sześciu już lat -QUADRATInvestment AG (ISIN AT0000613005) wyniki Spółki to sukces, kolejny rokprzyniósł udany rezultat i był najlepszym od 1991 roku – od kiedypowstała firma. Ścieżka profitowego wzrostu była kontynuowana w 2007 r.Wpływy z opłat i prowizji w roku finansowym 2007 doszły do 21% wynosząc47.4 mln EUR. Wpływ netto ( wpływy z opłat i prowizji minus wydatkizwiązane z opłatami i prowizjami) wzrósł nawet do 36% osiągając kwotę21.1 mln EUR. Zysk operacyjny C-QUADRAT Group przy uwzględnieniu amortyzacjiwzrósł do 23% osiągając kwotę 6.5 mln EUR. Zysk przed opodatkowaniemwyniósł 19% w kwocie 6.9 mln EUR. Zysk netto za cały rok finansowy2007 wyniósł 5.7 mln EUR, z przewagą 20% do poprzedniego roku. Obydwiedywizje Asset Management oraz Brokerage & Advisory wniosły jednakowo doosiągniętego wyniku.

Wpływy z opłat i prowizji w kategorii Asset Management wzrosłydo 24%

Kategoria Asset Management wygenerowała znaczący wzrost organiczny. Wpływyw tej kategorii wzrosły do 24% wynosząc 24.8 mln EUR. Do tego wynikuprzyczyniła się wyższa liczba aktywów w zarządzaniu. Dodatkowo do rodzimegoaustriackiego rynku dotarły w dużej mierze nabycia na terenie Niemiec. Wpoprzednim roku na tym istotnym przyszłościowym rynku, C-QUADRAT zainicjowałonie tylko działalność Asset Management dla klientów instytucjonalnych alerównież dystrybucję produktów żeby zakończyć dystrybucję bezpośrednimikanałami. Na początku listopada 2007 r, więcej funduszy C-QUADRAT zostałosprzedanych w Niemczech niż w Austrii za pierwszym razem.

Wpływy z opłat i prowizji w kategorii Brokerage & Advisory wzrosłydo 18%

Kategoria Brokerage & Advisory, która obejmuje pośrednictwo wsprzedaży papierów wartościowych oraz usługi konsultingowe, które takżeprzyczyniają się do utrzymania pozytywnego trendu. Wpływ z tej kategoriiwzrósł do 18% wynosząc 22.6 mln EUR. Ten wzrost był kierowany w znaczącejmierze przez aktywa Absolute Plus Group, które były odpowiednie dla wpływówdla całego roku raportowego po raz pierwszy w 2007 r. Absolute Plus Groupspecjalizuje się w pośrednictwie funduszy hedgingowych oraz alternatywnychinwestycji dla klientów instytucjonalnych.

Zysk operacyjny przed odliczeniem amortyzacji 23% wyższy

W związku z pozytywnym trendem w wymienionych dwóch kategoriach, zyskoperacyjny przed amortyzacją z roku na rok wzrósł o 23%. Po raz pierwszyi jak zaplanowano, amortyzacja była uwzględniona w portfelach klientów, cobyło efektem zakupu Absolute Plus Group. Z tego powodu wyniki deprecjacjii amortyzacji wzrosły ostro z 1.1 mln EUR w 2006 r do 2.8 mln EUR(+152%).

Zysk przed opodatkowaniem wzrasta do 19% wynosząc 6.9 mln

W raportowym roku, wpływ wzrósł do 282% wynosząc 1.9 mln EUR (2006:0.5 mln EUR). Kluczowym wkładem dla tego rezultatu była firma, zarządcamajątkowy, ARTS Asset Management GmbH. Ogólnie wyniki finansowe wzrosły do96% wynosząc 3.2 mln EUR (2006: 1.6 mln EUR). Nakłady wraz z dochodempochodziły z nieczynnego udziału w wiedeńskim oddziale PRIVATINVEST Bank AG(wchodzącej w skład Allianz Group). Z tym pozytywnym finansowym rezultatem,zysk przed opodatkowaniem osiągnął 19% wynosząc 6.9 mln EUR (2006:5.9 mln EUR).

Zysk netto: +20%, 5.7 mln EUR

Ogólnie, Spółka zakończyła rok finansowy z rekordowym rezultatem.Pomimo trudnych warunków rynkowych, zysk netto wzrósł do 20% wynosząc5.7 mln EUR (2006: 4.7 mln EUR).

Rok 2008: Niemcy jako centrum uwagi , planowany dalszy wzrost wpływówi dochodów

Gama produktów C-QUADRAT Investment AG stanowi dobre wypełnienieinnowacyjnych produktów. W 2008 roku, rynkiem docelowym aktywnościsprzedażowej będą Niemcy. Na tym rynku, w 2008 roku oczekiwany jest boom wsprzedaży produktów, jakimi są fundusze. „ Obecnie operujemy na 6 rynkacheuropejskich z 154 mln potencjalnych klientów. Nasza sieć sprzedażyprzekroczyła 35,000 doradców w całej Europie. Aktywność sprzedaży jestwysoka wśród zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych klientówi rozwijamy bilans wzdłuż wszystkich kanałów dystrybucyjnych dostępnychdla nas. W 2008 roku pragniemy zwiększyć naszą opłatę generującąpóźniejsze aktywa, co pozwoli zwiększyć dochód oraz rezultaty Grupy wdynamicznym stylu. Późniejsze nabycia także nie są wykluczone”, komentujezałożyciel firmy oraz członek Zarządu Alexander Schütz na temat strategii w2008 roku. „ Wiele spośród naszych produktów ukazują swą jakośćimpresywnie od kilku ostatnich tygodni. Partnerzy Sprzedażowi oraz kliencidostrzegli, że wypełniamy nasze założenia. Zajmujemy dobrą pozycjęoraz – pomimo zmienności rynku – dobre widoki na przyszłość.”

C-QUADRAT Investment AG prezentuje Annual Financial Statements na stronie: www.c-quadrat.at .

C-QUADRAT- założyciel – jest to niezależny zarządca majątkowydziałający na terenie całej Europy. Firma powstała w 1991 rok, posiadalicencję bankową od 2003 roku oraz znajduje się na liście Prime StandardFrankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych od listopada 2006 roku. Wrazz działalnością C-QUADRAT jako zarządcy majątkowego, a także w dziedzinieanalizy oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również projektowaniastrukturalnych produktów, zespół C-QUADRAT wyrobił silną markę w całejEuropie. Innowacyjne strategie inwestycyjne dla inwestorów instytucjonalnychzaliczane są także do oferty produktów. Liczne międzynarodowe bankioperacyjne, firmy ubezpieczeniowe oraz dostawcy usług finansowych wykorzystująekspertyzy C-QUADRAT.