14.02.2013

Ian Lancaster

Menedżer portfelowy

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

W ostatnich latach Chiny roszczą sobie prawo do uznania ich za światowe mocarstwo ekonomiczne. Gospodarka Chin umacnia się, podczas gdy wiele innych krajów rozwiniętych wciąż boryka się z następstwami kryzysu ekonomicznego. Polepszająca się siła nabywcza, standardy życia oraz rosnąca klasa średnia stanowią siłę napędową, która stoi za niesamowitą historią ekonomicznego wzrostu Chin. WIOF China Performance Fund umożliwia inwestorom bycie częścią tej historii, oferując możliwości inwestycyjne w drugiej co do wielkości gospodarce światowej.

 

FENOMENALNY WZROST

Od czasu swojej reformy i otwarcia się dwie dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost. W ostatnich 20 latach byliśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej, opartej o rynek gospodarki, której wyniki wciąż pozostawiają w tyle inne światowe gospodarki. Podczas gdy obecnie Chiny są drugą największą gospodarką na świecie, Bank Światowy przewiduje, iż do roku 2030 mogą one wyprzedzić będące na pierwszym miejscu USA . I chociaż Chin nie ominął światowy kryzys gospodarczy, jej gospodarka nadal rośnie w tempie przewyższającym nie tylko gospodarki zachodu, ale także wiele innych wschodzących i rozwijających się rynków. Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędza wzrost wszystkich sektorów, wraz rozrastającym się szybko w ostatnich latach sektorem przedsiębiorstw . W ciągu ostatniej dekady pojawiło się setki tysięcy rodzimych firm, a wiele innych zmieniło swój status z małych lub średnich podmiotów (SME) na duże korporacje. Chiny stały się jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków biznesowych na świecie.

 

Jednym z kluczowych napędów gospodarki Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody wzmacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym. Przykładowo, sektor telekomunikacyjny ma ogromny potencjał wzrostu - gwałtownie rosnąca liczba użytkowników 3G zwiększa przepływ danych oraz korzystanie z aplikacji. Nawiązując do ostatnich przewidywań ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, klasa średnia w Chinach będzie cztery razy większa od amerykańskiej i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów do roku 2030.

 

 

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU LOKALNEGO

Chiński popyt na surowce zaspokajające ich gwałtowny wzrost został dobrze udokumentowany. Chińskie spółki silnie wiążą ze sobą kraje bogate w surowce, takie jak Afryka, Ameryka Łacińska i Rosja, i mocno w nie inwestują. Jednocześnie chiński rynek stał się jednym z najatrakcyjniejszych dla wiodących firm z krajów rozwiniętych. Od początku reform ekonomicznych, Chiny otworzyły swoją gospodarkę dla firm zagranicznych i są obecnie jednym z najważniejszych rynków dla wielu największych światowych koncernów. Transformacja ekonomiczna to także utworzenie rynku akcji. Rynek ten udowodnił już, że nie tylko stanowi kluczowy napęd dla gospodarki, ale także główne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w kraju. Akcje spółek różnej wielkości i ze wszystkich sektorów notowane są na giełdach papierów wartościowych w Shenzhen i Szanghaju. Liczba notowanych spółek rośnie każdego roku, a specjalne komitety zostały powołane na każdej giełdzie w celu zaspokojenia potrzeb podnoszenia kapitału małych i innowacyjnych firm. Giełda papierów wartościowych w Szanghaju jest jedną z największych na świecie.

 

PERSPEKTYWY

Nieustająca restrukturyzacja gospodarki chińskiej z dala od międzynarodowego, stymulowanego eksportem wzrostu w kierunku konsumpcji krajowej, powinna pomóc złagodzić ryzyko, na jakie narażona jest gospodarka w perspektywie średnio- i długoterminowej. Mimo przeważających cech pozytywnych i oferowanych możliwości inwestycyjnych, chińska gospodarka doświadczyła światowego kryzysu gospodarczego i zmaga się z trudnym przejściem od wzrostu napędzanego inwestycjami do wzrostu napędzanego konsumpcją, radząc sobie w tym samym czasie z wyzwaniami demograficznymi i słabszym wzrostem gospodarek rozwiniętych. Jednakże, wszelkie współmierne ryzyko uwzględnione jest już w bieżących wycenach akcji, dzięki czemu możliwy jest silny zwrot z inwestycji w okresie średnioterminowym. Niezależnie od stanu Chińskiej gospodarki w perspektywie krótkookresowej i średniookresowej, Fundusz jest dobrze przygotowany. Jego aktywa są wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, w czasie którego menadżer portfela skupia się na wyselekcjonowaniu najbardziej odpowiednich metod inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając portfel na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest jedną z największych azjatyckich spółek zarządzających aktywami, Reliance Asset Management (Malezja) Sdn. Bhd. (RAMMy). Rammy jest spółką zależną Reliance Capital Asset Management Limited (RCAM) w Indiach, jednej z dwóch największych firm zarządzających aktywami w Indiach pod względem aktywów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.