15.01.2013

Stephane Bwakira

Menedżer portfelowy

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance daje inwestorom dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Jednak, choć przed niektórymi rejonami kontynentu stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest coraz bardziej obiecujący.

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują ogromny stopień rozwoju gospodarek poszczególnych krajów afrykańskich na przestrzeni jednej dekady:

  • Gospodarka afrykańska w ostatnich 15 latach rosła w tempie 5% rocznie.
  • Średnia roczna wymiana handlowa pomiędzy Afryką i resztą świata wzrosła od 2000 r. o 200%.
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły ponad dwukrotnie.
  • Rynki konsumenckie pojawiają się i szybko rozwijającą na całym kontynencie, podczas gdy szacuje się, że wydatki konsumentów wzrosną więcej niż dwukrotnie w ciągu najbliższych 15 lat.

 

Środowisko biznesowe także się poprawia, wraz z reformami gospodarczymi i rynku kapitałowego, wdrażanymi przez kraje afrykańskie. W ciągu ostatnich kilku lat 13 krajów afrykańskich znalazło się w pierwszej dziesiątce największych reformatorów biznesowych wg. Banku Światowego. Według banku, spośród 30 gospodarek, które w największym stopniu poprawiły przepisy prawa kształtujące otoczenie biznesowe w ciągu ostatnich pięciu lat, jedna trzecia to kraje Afryki subsaharyjskiej.

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Istnieją tu jednak wielkie możliwości rozwoju także w innych sektorach. Należy do nich sektor usług finansowych, który rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowany. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego są mniej rozwinięte, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej, a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną do 2,2 bln USD, przewyższając ponad dwukrotnie obecny poziom. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 158 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt rosnącej liczby inwestycji zagranicznych. Według badania międzynarodowej grupy consultingowej Earnst & Young, Afryka jest teraz jednym z największych regionów inwestycyjnych i w 2011 r. zanotowała największy w swej historii udział w światowych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (FDI).  FDI wrosły od 2010 r. o 27% i do 2015 r. przewidywane jest ich podwojenie do 150 mld USD. Takie FDI pozytywnie wpływają na szeroko pojętą gospodarkę i będą nadal podnosić wartość PKB na jednego mieszkańca, a w rezultacie zwiększać rynki kapitałowe i poprawiać roczny wzrost PKB.

 

Równie zachęcający jest boom inwestycyjny na poziomie wewnętrznym. Inwestycje wśród krajów afrykańskich wzrosły od 2007 r. o 47%, a liderami inwestycji wewnątrz-afrykańskich są RPA, Kenia i Nigeria. Inwestycje wewnątrz-afrykańskie pomagają przezwyciężać bariery pomiędzy zróżnicowanymi gospodarkami kontynentu, umożliwiając zbliżenie pomiędzy nimi jako częściami jednego regionu, co podnosi tylko zdolność Afryki do przyciągania dalszych inwestycji zagranicznych i zwiększa jej atrakcyjność jako miejsca do prowadzenia działalności. Wzrost inwestycji pomaga także radzić sobie z brakami infrastrukturalnymi, ponieważ potrzeby inwestorów zagranicznych w zakresie dostarczania i wywozu towarów z krajów Afryki powodują, że planowana lub już realizowana jest poważna modernizacja szlaków komunikacyjnych, a priorytetem dla rządów staje się rozwój infrastruktury. To, z kolei, zwiększa inwestycje w sektorze prywatnym i przyczynia się do rozwoju rynków obligacji wykorzystywanych przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Korporacje afrykańskie, takie jak Dangote Industries w całej Afryce i podobnie Coop Bank w Afryce Wschodniej mają nadzieję na poprawę integracji, zabezpieczają szczególne ryzyko kraju i otwierają szansę czerpania korzyści z możliwości kontynentu, który ogólnie rośnie szybciej w porównaniu z innymi obszarami regionalnymi.

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Potencjał rynku Afryki dodatkowo wzmacniają czynniki demograficzne. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych zmaga się z problemem starzejących się społeczeństw, blisko połowa liczącej miliard ludzi populacji Afryki jest w wieku od 5 do 24 lat - młodość populacji Afryki to jeden z czynników najsilniej stymulujących zrównoważony rozwój gospodarki tego kontynentu. Co więcej, szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności w Afryce zwiększy się dwukrotnie i osiągnie 2 miliardy.

 

PROGNOZA

Rynek egipski dobrze radził sobie w 2012 r. i przewiduje się pojawienie się kolejnych możliwości w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pozytywną rzeczą jest także szczególnie dobra wycena banków w Nigerii. Tymczasem, w ciągu ostatniego roku korporacje kenijskie dokonały słusznej dywersyfikacji w regionie Afryki Wschodniej i następne sześć miesięcy powinno być sprzyjające w kwestii wycen. Ogólnie rzecz biorąc, prognozy dla rynków, na których skupia się Fundusz są bardzo pozytywne, ponieważ wciąż widoczne jest wyraźne uniezależnienie rynków afrykańskich od negatywnych tendencji obserwowanych na rozwiniętych rynkach zachodnich. W przyszłości, regionalny handel oraz zasoby powinny mieć pozytywny wpływ na rynki inwestycyjne Funduszu.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.