15.11.2012

Elchin Jafarov

Menedżer portfelowy

Citadele Asset Management

Rosja i kraje CIS (Wspólnota Niepodległych Państw) to zagłębie towarowe i jeden z największych rynków na świecie, posiadający ogromne bogactwo minerałów i mocne podstawy fundamentalne. To czynniki, których nie można zignorować.  Inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami w Rosji, Azji Centralnej i na Ukrainie, fundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund oferuje swoim inwestorom dostęp do wielkiego potencjału tego regionu.

 

PRZYSZŁOŚCIOWY MOMENT

Pomyślny rozwój rynku towarowego oraz duża płynność przynoszą rynkom rosyjskim i CIS perspektywy na dobrą przyszłość. Region napędzają głównie Rosja, Kazachstan i Ukraina. Kraje te są w stabilnej kondycji makroekonomicznej a ich rynki lokalne oferują inwestorom wyjątkowe wartości:

 

 

  • Na przykład, w Rosji rynek akcyjny oparty jest o konwencjonalne metody wyceny i jest teraz jednym z najtańszych ze wszystkich rynków rozwijających się.
  • Wzrost rynku akcyjnego na Ukrainie był jednym z największych na całym świecie w przeciągu ostatniej dekady.

 

Region jest też eksporterem źródeł energii, jednym z największych na świecie eksporterów produktów rolniczych i jest obecnie w lepszej kondycji fiskalnej niż wiele krajów rozwiniętych - obciążenie długiem publicznym (jako procent PKB) jest poniżej średniej Unii Europejskiej.  Tymczasem napływ środków z eksportu towarów napędza wzrost wewnętrzny oraz popyt, umożliwiając zyskanie korzyści przez inwestorów zorientowanych na sektor konsumpcyjny.

 

 

ENREGIA I INNE SEKTORY

Pośród największych możliwości inwestycyjnych regionu jest sektor energii. Rosja i kraje CIS są światowym gigantem energetycznym. Rosja jest największym na świecie producentem ropy i posiada największe odkryte złoża gazu naturalnego na świecie.  Zajmuje także drugie miejsce w zakresie posiadanych rezerw węgla na całej planecie. Kazachstan również posiada olbrzymie rezerwy gazu naturalnego, ropy i węgla. Węglowodory są kluczowe dla rozwoju popytu wewnętrznego regionu, rozwoju infrastruktury, stabilności i niezależności finansowej, a sektor energii prezentuje jedne z najlepszych możliwości inwestycyjnych tego regionu.

 

 

Jednakże możliwości inwestycyjne regionu to nie tylko gaz, ropa i węgiel, wyróżnia go tez bogactwo innych towarów:

 

  • Na terenie Kazachstanu znajduje się ponad 90% pierwiastków chemicznych i jest on największym producentem uranu - pierwiastka, na który popyt gwałtownie rośnie, ponieważ kraje takie jak Chiny powiększają swoje zdolności nuklearne.
  • Region jest wiodącym producentem i eksporterem diamentów, rud żelaza, stali, niklu, platyny, chromu, cynku, litu i wielu innych surowców, na które wciąż rośnie popyt światowy.
  • Złoty Pas Tien Shan w Azji Centralnej jest drugim co do wielkości na świecie regionem złotonośnym.

 

 

WYKORZYSTANIE KORZYŚCI

Strategia inwestycyjna funduszu pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści z możliwości oferowanych przez region. Doradca inwestycyjny funduszu stosuje system alokacji aktywów typu "top-down", oparty na prognozach zarówno dla poszczególnych sektorów, jak i krajów. Doradca, podczas wybierania akcji, prowadzi także identyfikację typu "bottom-up" poszczególnych przypadków inwestycyjnych i stosuje kombinację własnych badań, spotkań z kadrą kierowniczą poszczególnych spółek i lokalnymi maklerami, a także innych badań.

Pozwala to funduszowi wybrać spółki ze znacznym potencjałem wzrostu, ciągle rosnącymi silnymi fundamentami, dobrze zarządzane oraz mające korzystne wyceny.

 

WARTOŚĆ RYNKU WSCHODZĄCEGO

Region oferuje także wartości inwestycyjne typowe dla rynków wschodzących. Ekonomicznie, kraje CIS wciąż są w tyle za podobnymi im krajami europejskimi, co pozostawia wiele miejsca na przyszłe zyski. Inne fundamentalne wskaźniki w regionie podkreślają jego atrakcyjność dla inwestorów. Przewidywane stopy wzrostu ekonomicznego przewyższają te prognozowane dla krajów rozwiniętych, a środowisko polityczne - znaczące ryzyko inwestycyjne w latach poprzednich - staje się co raz bardziej stabilne. Wraz z rozwojem regionu, pojawia się potrzeba inwestycji, a wydarzenia takie jak Olimpiada Zimowa w 2014 roku i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018 w Rosji, przyspieszą przyszłe inwestycje infrastrukturalne. Ogromne wydatki na infrastrukturę prognozują także dalszy rozwój i modernizację krajów w tym regionie.

Przyjęcie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ma przyczynić się do zwiększenia gospodarki rosyjskiej o dziesiątki miliardów dolarów rocznie w perspektywie średnioterminowej, oraz do poprawy środowiska biznesowego poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych i regulacyjnych, które sprawią, że inwestycje zagraniczne będą prostsze.

 

PERSPEKTYWY

Rosja posiada obecnie najlepsze perspektywy spośród wszystkich krajów regionu. Jej przystąpienie do WTO powinno przynieść korzyści, choć jest to bardziej prawdopodobne w perspektywie średnioterminowej niż natychmiastowej. Jak na wszystkich głównych rynkach eksportowych, produkcja przemysłowa spadła w Rosji ze względu na trudną kondycję popytu zewnętrznego.

Oznacza to, że uwaga zarządzającego portfelem skupiła się na spółkach, które napędzane są przez popyt i konsumpcję wewnątrz kraju. Perspektywy dla Azji Środkowej zależą w dużej mierze od rynku metali nieszlachetnych. Jako że ten nie ma się ostatnio najlepiej, całkowita zmiana znacznie polepszyłaby perspektywy Azji Środkowej.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest jedna z największych spółek zarządzających aktywami w regionie bałtyckim - Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM jest częścią łotewskiego banku Citadele, jednej z wiodących grup finansowych w krajach bałtyckich. Citadele AM jest największą firmą inwestycyjną w regionie bałtyckim i poprzez swoje oddziały działa także na Litwie, Ukrainie i w Rosji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.