01.11.2012


Yong Wei Lee

Menedżer portfelowy

Emirates NBD Asset Management Ltd

Pomimo przewrotów politycznych, jakich był świadkiem w ciągu ostatniego półtora roku, Bliski Wschód pozostaje regionem o solidnych fundamentach gospodarczych i atrakcyjnych możliwościach inwestycyjnych. WIOF Middle East Performance Fund oferuje szanse inwestowania na rozwijających się rynkach, w dywersyfikację których rządy pompują biliony dolarów zysków z ropy w celu zapewnienia stabilności i wzrostów w przyszłości.

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Region jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów poszukujących możliwości rozwoju. Wysokie ceny ropy przekładają się na dzienne wpływy w wysokości 3 miliardów USD do kas państwowych na Bliskim Wschodzie. Te petrodolary inwestowane są ponownie w lokalna gospodarkę, tworząc możliwości zarobku dla firm z wielu sektorów, od firm budowlanych zajmujących się budową infrastruktury (drogi, budynki), do organizatorów wypoczynku w miejscowościach turystycznych, a także banki oferujące kredyty hipoteczne i pożyczki na zakładanie firm. Najnowsze dane i wskaźniki dla regionu pokazują, że przewidywany wzrost zysku w 2012 r. będzie większy niż na wschodzących i rozwiniętych rynkach akcji, podczas gdy wyceny są niższe, jeśli brać pod uwagę wskaźnik ceny do zysku oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej. Bliski Wschód oferuje także stosunkowo wyższe wpływy pochodzące z dywidend.

 

 

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKOWA

Specyficzne cechy charakterystyczne na giełdach akcji regionu Bliskiego Wschodu także oferują możliwości inwestycyjne.

  • Lokalne rynki akcji postrzegane są jako "graniczne" lub "wschodzące", ponieważ są one stosunkowo nowe i niewielkie. Jednakże, region ten wzbudza większe zainteresowanie wśród inwestorów zagranicznych, którzy poszukują strategii dywersyfikacji portfeli, a notowane spółki czerpią obecnie korzyści z tendencji tego regionu.
  • Giełdy prowadzą także działania, mające na celu zachęcenie inwestorów zagranicznych do większych inwestycji. Przykładem tego są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, gdzie giełdy pracują nad tym, by włączone zostały do indeksu MSCI Emerging Market Index. Dodatkowo, Arabia Saudyjska, największy rynek na tym obszarze pod względem kapitalizacji rynkowej, zaznaczyła, że może być może otworzy swoje rynki dla inwestorów zagranicznych.
  • Rynki giełdowe państw regionu MENA nie nadążały za wzrostem rynków rozwiniętych od czasu niskich notowań w 2009. Pomiędzy lutym 2009, a majem 2012, indeks S&P 500 zanotował 60% wzrost, podczas gdy indeks S&P Pan-Arab w tym samym okresie zanotował jedynie 28% wzrost. Opóźnienie to stanowi szansę na wzrost niedoszacowanych kapitałowych papierów wartościowych w regionie MENA.

 

WIĘCEJ NIŻ ROPA

Przez niektórych inwestorów Bliski Wschód wciąż postrzegany jest głównie przez pryzmat bycia światową potęgą naftową. Rzeczywiście, przychody z węglowodorów są głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym regionie. Region państw MENA, wraz z Iranem, stanowią prawie jedna trzecią światowej produkcji ropy naftowej, a 60% światowych sprawdzonych rezerw ropy i zasobów naturalnych tego regionu zapewni stały dochód, warunkowany ciągłym zapotrzebowaniem na energię na świecie. Jednak sektory ropy naftowej o gazu to nie wszystko. Inne obszary, takie jak usługi finansowe, handel i logistyka, oraz turystyka, także silne się rozwijają. Rządy poczyniły również istotne działania na rzecz rozwoju światowej klasy infrastruktury, zapewniając kolejne źródło bodźca gospodarczego.

ROSNĄCE ZNACZENIE

Dobry stan gospodarczy regionu Bliskiego Wschodu również stanowi mocną podstawę dla ciągłych możliwości inwestycyjnych w przyszłości. Nadwyżki wynikające z dobrego stanu sektora handlu doprowadziły do powstania odpornych gospodarek krajów rynków GCC. Mają one lepsze saldo budżetowe w porównaniu z rozwiniętymi i innymi rozwijającymi się gospodarkami, co sprawia, że poziom długu państwowego jest dużo niższy.

 

 

Przewiduje się, że wspólny Produkt Krajowy Brutto (PKB) sześciu krajów członkowskich GCC (Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie) wzrośnie o 4% w 2012 r., a wzrost ten zwiększy się jeszcze w roku 2013, jak podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Tymczasem rośnie też znaczenie krajów GCC jako centrów gospodarczych i handlowych. Przewiduje się, że w roku 2020 wartość gospodarki krajów GCC wyniesie 2 biliony USD, a kraje te będą zapewniać niemal jedną czwartą światowych dostaw ropy naftowej, jak również zwiększą ilości produktów petrochemicznych, metali i tworzyw sztucznych przy tempie wzrostu podobnym do Rosji i Brazylii.

 

PERSPEKTYWY

Ostatnie ogłoszenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie zakupu obligacji, w połączeniu z decyzją Rezerwy Federalnej USA o wdrożeniu programu QE3, prawdopodobnie utrzyma pozytywny trend wśród akcji globalnie wrażliwych. Stąd, przewiduje się, że ceny ropy pozostaną podtrzymane, co będzie korzystne dla akcji krajów MENA, a w szczególności akcji spółek petrochemicznych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na niskim poziomie przez dłuższy czas, akcje ze stopą dywidendy powinny sobie dobrze radzić. Na rynkach państw regionu MENA spółki, które wypłacają stopy dywidendy zgodne z, lub większe niż rentowność obligacji, z perspektywą dodatkowych zysków, nie są rzadkością. Pomimo tych korzyści, wartość akcji krajów regionu MENA nie jest duża (przyp. - nie są one drogie). Według przewidywań, korzyści te będą siłą napędową dla akcji krajów regionu MENA przez kolejne sześć miesięcy.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest Emirates NBD Asset Management. Podlegająca dubajskiemu urzędowi ds. nadzoru nad usługami finansowymi Dubai Financial Services Authority, Emirates NBD Asset Management zajmuje się zarządzaniem aktywami i jest oddziałem Emirates NBD Bank - największego pod względem aktywów banku w regionie MENA . Zarządza aktywami o wartości blisko 1.3 mld USD (stan na dzień 31. marca 2012) oferując szeroką gamę produktów, w tym fundusze akcji i stałego dochodu rynku MENA, fundusze globalne o ustalonym poziomie ryzyka [risk profiled funds] oraz pełną gamę instrumentów inwestycyjnych zgodnych z prawem Szariatu.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.