15.10.2012

Fernando X. Donayre

Menedżer portfelowy

INCA Investments, LLC

Posiadając rynki regionalne nastawione są na wyższą zyskowność, a gospodarki lokalne odporne na globalne zawirowania gospodarcze, Ameryka Łacińska stwarza świetne możliwości inwestycyjne. Poprzez inwestycje w rynki akcji i obligacji w Ameryce Łacińskiej, WIOF Latin American Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do obszaru, gdzie profil demograficzny ludności, siła gospodarcza i rosnąca w siłę klasa średnia mogą razem stworzyć warunki do szybkiego wzrostu konsumpcji oraz stworzyć atrakcyjne warunki inwestycyjne.

 

WZROST I SZANSE

Ostatnimi laty, atrakcyjność Ameryki Łacińskiej wzrosła ogromnie w oczach inwestorów. Stabilizacja polityczna oraz klasyczna polityka gospodarcza zapoczątkowały boom, który stwarza nowe możliwości dla regionalnych spółek, a także zwiększa ilość i wpływy klasy średniej. Ponad 50% populacji w większości państw Ameryki Łacińskiej to klasa średnia, firmy nastawione na konsumpcjonizm są pośród największych beneficjentów, biorąc pod uwagę dochód na jednego mieszkańca, a siła nabywcza grup o średnich dochodach wciąż rośnie. Rosnąca siła nabywcza mieszkańców Ameryki Łacińskiej zwiększyła także krajowy popyt konsumpcyjny oraz zapotrzebowanie na kredyty, przyczyniając się do ekspansji i możliwości inwestycyjnych w sektorze usług finansowych. Kolejnym atutem dla inwestorów jest odporność tego obszaru w porównaniu z innymi, bardziej ukierunkowanymi na eksport gospodarkami, cierpiącymi z powodu światowego kryzysu.

 

Eksport Ameryki Łacińskiej nie jest uzależniony od Europy, jest on zróżnicowany geograficznie, a jej główne gospodarki są bardziej napędzane przez rynki wewnętrzne niż przez eksport. Oznacza to, że stan gospodarek regionu jest w dużym stopniu chroniony przed zewnętrznymi czynnikami ekonomicznymi. Stwarza to także okazję, aby dodać im wartości, gdyż inwestycje mogą być przeprowadzane, skupiając się na tym, co faktycznie jest największą częścią gospodarek państwa, tj. rynki wewnętrzne, zamiast podążać za indeksami zdominowanymi przez spółki towarowe, których działania zależne są raczej od czynników zewnętrznych niż regionalnych.

 

W porównaniu do państw rozwiniętych, Ameryka Łacińska jest także atrakcyjną propozycją inwestycyjną z powodu swojej względnej siły gospodarczej:

  • Posiada znacznie niższy poziom długu publicznego i prywatnego, wysoce skapitalizowany sektor bankowy, bez dużego udziału długu europejskiego i, co najważniejsze, o wiele mocniejsze wskaźniki wzrostu w porównaniu do państw rozwiniętych.
  • Zgodnie z ocenami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost PKB w głównych krajach Ameryki Łacińskiej ma w tym roku przewyższać ten w Unii Europejskiej i USA .
  • Korzystne wskaźniki demograficzne także będą napędzać wzrost gospodarczy w przyszłości. Wyż demograficzny z lat 90-tych gwarantuje w nadchodzących dekadach, że wysoki procent populacji stanowić będzie grupa pracujących konsumentów z większą od średniej siłą nabywczą.

 

 

Struktura populacji Ameryki Łacińskiej

Key consuption years - Kluczowe lata dla konsumpcji, Age groups - Grupy wiekowe

 

POZYTYWNE PODSTAWY

Poszczególne kraje, w które inwestuje Fundusz posiadają mocne podstawy i potencjał inwestycyjny:

  • Brazylia stała się w ostatnim czasie szóstą co do wielkości gospodarką na świecie.
  • Sytuacja gospodarcza Meksyku poprawia się, a jego waluta jest najbardziej niedoszacowana w Ameryce Łacińskiej. Jej bliskość i bliskie więzi gospodarcze z USA dają Meksykowi długoterminową przewagę konkurencyjną. Meksykańskie spółki są atrakcyjne ze względu na korzystne długoterminowe prognozy oraz uzasadnione ceny.
  • Najbardziej obiecującą gospodarką Ameryki Łacińskiej jest gospodarka Peru, z przewidywanym ponad 5% wzrostem ekonomicznym do 2015 roku.
  • Przewiduje się także, że Chile będzie najlepiej zarządzaną gospodarką regionu Ameryki Łacińskiej.

 

WYKORZYSTANIE OKAZJI

Zarządzanie Funduszem ma na celu wykorzystanie jak największej liczby możliwości regionu. Decyzje menedżera inwestycyjnego Funduszu oparte są na podstawowym badaniu metodą "bottom-up", i skupiają się bardziej na spółkach niż na krajach. Wybierane są akcje spółek o silnych sieciach franczyzowych, podczas gdy długoterminowy horyzont inwestycyjny używany jest, aby zyskać przewagę nad zainteresowanymi krótkoterminowymi działaniami inwestorami, którzy przeważają w Ameryce Łacińskiej. Faworyzowane są spółki o odpowiedniej lub niższej niż średniej wycenie, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w oparciu o stosunek zysku do podjętego ryzyka.

 

PERSPEKTYWY

Rokowania dla gospodarek i rynków obszaru Ameryki Łacińskiej są w dłuższej perspektywie pozytywne. Bilanse finansowe krajów, spółek oraz osób indywidualnych Ameryki Łacińskiej pozostają na stałym poziomie, a korzystna struktura demograficzna wspiera silne perspektywy rozwoju. Gorsze wyniki od spodziewanych na rynkach latynoamerykańskich w drugim kwartale 2012 r. stworzyły szansę utworzenia i zainicjowania stanowisk w firmach, które czerpać będą korzyści z bieżącego rozwoju gospodarczego i wzrostu napędzanego na rynku krajowym. Zarządzający portfelem Funduszu planuje zwiększenie alokacji w kierunku Meksyku, biorąc pod uwagę charakter defensywny tego kraju, powiązania z USA i pozytywne perspektywy zysków meksykańskich firm. Tymczasem przewiduje się, że wzrostowy trend meksykańskiej produkcji eksportowej ma się utrzymać, szczególnie, że koszty produkcji w Meksyku zbliżają się do tych w Chinach. Trend ten zwiększy siłę nabywczą konsumenta meksykańskiego, co skutkować będzie bardzo dobrymi możliwościami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwa meksykańskie nastawione na konsumpcję. Podczas gdy na krótszą metę rynki Ameryki Łacińskiej mogą być narażone na globalną percepcję ryzyka, na dłuższą metę korzystne środowisko gospodarcze tego regionu stanowić będzie silną podstawę umożliwiającą prawidłowe działanie spółek.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest specjalizująca się w rynkach latynoamerykańskich spółka INCA Investments. INCA składa się z grupy latynoamerykańskich specjalistów inwestycyjnych, w tym personelu inwestycyjnego wyższego szczebla, inwestującego w rynki Ameryki Łacińskiej od początku lat 90-tych, jak i z grupy doświadczonych analityków, będących specjalistami w kluczowych sektorach tego regionu. W maju 2012, wartość aktywów zarządzanych przez INCA wynosiła ok. 294 mln USD.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.