01.10.2012

Pankaj Chopra

Menedżer portfelowy

Reliance Wealth Management Limited

 

Jako kraj mający wkrótce stać się trzecią co do wielkości gospodarką oraz szczycący się długoletnimi tradycjami, czyniącymi go rosnącą światową potęgą ekonomiczną, Indie oferują bogaty wachlarz możliwości inwestycyjnych. Poprzez inwestycje w indyjskie rynki akcji i obligacji, WIOF India Performance Fund daje szansę inwestycji w jedną z najszybciej rozwijających się i najsilniejszych gospodarek na świecie.

 

ROSNĄCY POTENCJAŁ

Na przestrzeni czasu Indie przedstawiane były jako kraj targany problemami takimi, jak: ubóstwo, słaba infrastruktura, niedobory energii i wody, korupcja, przytłaczająca biurokracja. Rzeczywistość jest taka, że w ostatnich latach państwo to przeszło duże zmiany i obecnie jest rosnącym supermocarstwem światowym. Od czasu reform w latach 1990, które w długim procesie umożliwiły pozbycie się nadmiernej regulacji i protekcjonizmu, wzrost przyśpieszył, a zakres czynników napędza gospodarkę, która, jak przewidują sondaże, ma do 2015 roku stać się trzecią co do wielkości na świecie pod względem parytetu siły nabywczej (PSN).

Kluczowe czynniki napędzające rozwój to:

  • · Rosnące dochody, rosnąca i coraz bardziej zamożna klasa średnia oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia, które napędzają konsumpcję na poziomie krajowym, tworzą zdrowy rynek krajowy pełen możliwości inwestycyjnych.
  • · Perspektywa stabilizacji politycznej przy najsilniejszym od 20 lat rządzie, koncentrującym się w coraz większym stopniu na rozwoju i reformach, prowadzącym do wzrostu BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), rozwoju rynków finansowych i bilionów USD planowanych projektów infrastrukturalnych.
  • · Obiecujące długoterminowe prognozy rozwoju gospodarczego pochodzące z różnych badań i sugerujące wzrost PKB na poziomie od 7% do 9% rocznie do roku 2016.
  • · Mocne perspektywy zatrudnienia z całkowitą dostępną siłą roboczą liczącą 750 milionów osób oraz 13 milionami osób przyłączających się do siły roboczej w miastach indyjskich każdego roku.

 

ROSNĄCA POZYCJA

Rosnąca pozycja Indii w gospodarce światowej warunkowana jest tym, jak wypada w porównaniu z innym wschodzącymi gospodarkami. Wskaźniki ekonomiczne dotyczące zadłużenia, wskaźnik wzrostu PKB oraz oszczędności są obiecujące, podczas gdy indyjski rynek akcji oferuje większą stabilność niż te z innych rynków wschodzących ze względu na niższą zależność od surowców.

 

Indie trzecią gospodarką świata do 2015 roku pod względem siły nabywczej (PPP)

 


Źródło: IMF, RBI, Enam Research.

Uwagi: US - USA; China - Chiny; India - Indie; Japan – Japonia.

 

Profil demograficzny Indii także jest jedną z największych zalet ekonomicznych.  India posiada jedną z najmłodszych populacji na świecie, ze średnią wieku 25 lat, podczas gdy 63% populacji jest w wieku produkcyjnym (wiek pomiędzy 15 a 64). Profil demograficzny Indii podobny jest do tego z czasów wyżu demograficznego w USA oraz lat 90-tych w Chinach, co sugeruje, że Indie wkrótce doświadczą ogromnego zwiększenia wzrostu konsumpcjonizmu.

 

Ludność w wieku produkcyjnym w Indiach (wiek 15-64)

Źródło : NCAER, RBI, ENAM Research.

Uwagi: Japan - Japonia, UK - Wielka Brytania, US - USA, India - Indie, China – Chiny.

 

 

Spowolnienie gospodarcze w krajach rozwiniętych oraz dalszy spadek popytu także uwydatnił korzyści płynące ze skierowania orientacji ekonomicznej Indii na krajowy rynek. Chiny, przykładowo, skupiają się teraz na wyrównaniu własnej dynamiki wzrostu, odchodząc od eksportowania i inwestycji bardziej w stronę indyjskiego modelu bazującego na konsumpcji. Jednocześnie Chiny starają się dorównać Indiom pod względem postępu w reformach. Obecnie Indie posiadają dużą ilość światowej klasy firm, dobrze rozwinięte rynki kapitałowe, nowoczesny system bankowy oraz głęboko zakorzenioną praworządność - wszystkie obszary, w których inne rynki wschodzące posiadają braki.

PERSPEKTYWY

Obraz rynków indyjskich poprawia się, jako że rynki lokalne doszły do siebie po pojawieniu się pozytywne pozytywnych trendów. Przemiany polityczne zostały pozytywnie odebrane przez rynki lokalne, a z udziałem premiera, który zarządza Ministerstwem Finansów, najważniejsze reformy wróciły do porządku obrad. Tymczasem spadające ceny towarów na świecie także przyniosły dobre wieści dla decydentów indyjskich. Z powodu spadków cen ropy naftowej oraz wzrostu cła na złoto i diamenty polerowane, oczekuje się, że rachunek Indii za import w obecnym roku obrotowym będzie niższy. Premier wydaje się także skupiać się na przywróceniu napływów na rynek i odbudowaniu zaufania inwestorów, jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych, istnieją przesłanki, że nowa ustawa o "obejściu" podatków ma być odłożona na później. Tymczasem urzędnicy spotkali się z przedstawicielami sektora funduszy wzajemnych w celu omówienia sposobów na pobudzenie wzrostu gospodarczego w przemyśle. Wszelkie takie działania mogłyby ożywić przepływy do funduszów wzajemnych i wywindować akcje.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym fundusz jest Reliance Wealth Management Ltd. Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i klientów indywidualnych, dysponujących środkami na inwestycje o znaczącej wartości w Indiach i poza nimi.   Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenia wartości dodanej do klientów. Zespół ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami na rynkach międzynarodowych za pośrednictwem Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych [Foreign Institutional Investor] jako doradca funduszy rynku indyjskiego bądź specjalnych programów inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów instytucjonalnych, w tym funduszy koncentrujących się na inwestycjach w sektorze publicznym [sovereign funds].

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.