15.08.2012

André Roux

Menedżer portfelowy

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

 

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i fundamentalnym zmianom infrastrukturalnym, jakie obecnie tu zachodzą, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pomijać. Fundusz WIOF African Performance daje inwestorom dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi.  Jednak, choć przed niektórymi rejonami kontynentu stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest coraz bardziej pozytywny.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują ogromny stopień rozwoju gospodarek poszczególnych krajów afrykańskich na przestrzeni jednej dekady:

  • Gospodarka afrykańska w ostatnich 15 latach rosła w tempie 5% rocznie.
  • Średnia roczna wymiana handlowa pomiędzy Afryką i resztą świata wzrosła od 2000 r. o 200%.
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły ponad dwukrotnie.

 

Otoczenie biznesowe także się poprawia wraz z reformami gospodarczymi i rynku kapitałowego, wdrażanymi przez kraje afrykańskie. W ciągu ostatnich kilku lat kraje afrykańskie znalazły się w pierwszej dziesiątce największych reformatorów biznesowych wg. Banku Światowego. Spośród 30 gospodarek, które w największym stopniu poprawiły przepisy prawa kształtujące otoczenie biznesowe w ciągu ostatnich pięciu lat, jedna trzecia spośród nich, według banku, to kraje Afryki subsaharyjskiej.

 

WINIKI W USD (KLASA A)

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Istnieją tu jednak wielkie możliwości rozwoju także w innych sektorach. Należy do nich sektor usług finansowych. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego są mniej rozwinięte, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne - wraz z ich rozwojem, pojawia się wiele możliwości. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną z 680 mld USD w 2008 r. do 2,2 bln. USD. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 158 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Potencjał Afryki dodatkowo wzmacnia fakt, że jest ona obecnie jednym z głównych celów inwestycyjnych na świecie. Według badania międzynarodowej grupy consultingowej Earnst & Young, opublikowanego w maju bieżącego roku, w 2011 r. Afryka zanotowała największy w swej historii udział w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (FDI). FDI wrosły od 2010 r. o 27% i przewidywany jest dalszy wzrost z 80 mld USD obecnie do 150 mld w 2015. Największy napływ inwestycji zanotowano w przemyśle wytwórczym, w infrastrukturze i w usługach.  Chiny, Indie i inne rynki wschodzące stały się w ostatnich dziesięciu latach głównymi inwestorami otwierającymi własne zakłady/podmioty na terenie Afryki, podczas gdy kraje zachodnie, jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy pozostają najpoważniejszymi źródłami inwestycji w rozwój samego kontynentu.

Równie zachęcający jest boom inwestycyjny na poziomie wewnętrznym.  Inwestycje wśród krajów afrykańskich wzrosły od 2007 r. o 47%, a liderami inwestycji wewnątrz-afrykańskich są RPA, Kenia i Nigeria. Inwestycje wewnątrz-afrykańskie pomagają przezwyciężać bariery pomiędzy zróżnicowanymi gospodarkami kontynentu, umożliwiając zbliżenie pomiędzy nimi jako częściami jednego regionu, co podnosi tylko zdolność Afryki do przyciągania dalszych inwestycji zagranicznych i zwiększa jej atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności. Wzrost inwestycji pomaga także radzić sobie z brakami infrastrukturalnymi, ponieważ potrzeby inwestorów zagranicznych w zakresie dostarczania i wywozu towarów z krajów Afryki powodują, że planowana lub już realizowana jest poważna modernizacja szklaków komunikacyjnych a priorytetem rządów staje się rozwój infrastruktury.  To, z kolei, zwiększa inwestycje w sektorze prywatnym i przyczynia się do rozwoju rynków obligacji wykorzystywanych przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Potencjał rynku Afryki dodatkowo wzmacniają czynniki demograficzne. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych zmaga się z problemem starzejących się społeczeństw, blisko połowa liczącej miliard ludzi populacji Afryki jest w wieku od 5 do 24 lat - młodość populacji Afryki to to jeden z czynników najsilniej stymulujących zrównoważony rozwój gospodarki tego kontynentu. Co więcej, szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności w Afryce zwiększy się dwukrotnie i osiągnie 2 miliardy.

 

PROGNOZA

Gospodarka RPA, największa spośród gospodarek Afryki, pozostanie jednym z głównych celów inwestycji na kontynencie ze względu na stosunkowo dobrze rozwinięte otoczenie biznesu, bogactwo zasobów i zróżnicowanie. W Egipcie, choć przewiduje się, że obecny brak stabilności utrzyma się także w drugiej połowie roku, jednak jest nadzieja, że po wyborze prezydenta - w zależności od osiągniętego konsensusu - sytuacja stanie się nieco bardziej przejrzysta dla inwestorów wraz z nastaniem nowej administracji, której uwaga skupi się przede wszystkim na stanie gospodarki i podjęciu reform niezbędnych, by wkroczyć na ścieżkę rozwoju gospodarczego. Choć Kenia pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń w Europie, która jest jej głównym partnerem handlowym i skąd przybywa do Kenii najwięcej turystów, kraj ten powinien nadal odnosić korzyści z rosnącego rynku dóbr konsumpcyjnych, dobrego rynku pracy i ugruntowanej pozycji węzła wymiany handlowej w Afryce wschodniej. Pomimo, iż rynek nigeryjski odczuł skutki niedawnej globalnej „wyprzedaży” (udział inwestorów zagranicznych w rynku sięga blisko 80% a globalna strategia ograniczania ryzyka z pewnością będzie miała negatywne skutki dla rynku udziałowych papierów wartościowych), nowe regulacje wprowadzone przez fundusz emerytalny tego kraju, zmuszające określonych menadżerów do alokacji co najmniej 10% posiadanych papierów na lokalnej giełdzie, zwiększą napływ środków i poprawią płynność.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Na dzień 31. grudnia 2011 r. firma zarządzała aktywami o wartości 43 mld USD, co czyni ją drugim największym zarządcą aktywów w RPA.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.