13.07.2012

Sebastien Legoff

Menedżer portfelowy

Delubac Asset Management

 

Nie wszystkie fundusze przeznaczone są tylko dla doświadczonych inwestorów czy tych, którzy obecni są od lat na rynkach kapitałowych. WIOF Global Strategy Alpha Portfolio jest funduszem szytym na miarę dla tych inwestorów, którzy nie śledzą rynków kapitałowych. Odpowiada też na potrzeby inwestorów bardziej doświadczonych, poszukujących wyraźnie zdefiniowanych produktów inwestycyjnych, które zróżnicują ich portfel.

 

PRZEGLĄD

Fundusz WIOF Global Strategy Alpha Portfolio inwestuje na globalnych rynkach akcji i obligacji i ma na celu długoterminowy wzrost kapitału w USD. Zaangażowanie w akcje wynosi max. 70%. Skupiając się na długoterminowym wzroście, Fundusz ten stanowi idealny wybór dla inwestorów pomnażających majątek w długim okresie czasu.

GŁÓWNE ZALETY

Fundusz oferuje inwestorom wiele korzyści poprzez łączenie niskiej zmienności oraz elastyczności. Kluczowymi zaletami Funduszu są:

 

  • Aktywna strategia alokacji aktywów z niską zmiennością
  • 5 gwiazdek według agencji ratingowej Morningstar, światowy lider sektora funduszy
  • Nacisk na długoterminowe inwestowanie i wzrost kapitału w USD
  • Przejrzysty, pojedynczy portfel otwartych podmiotów zbiorowego inwestowania
  • Elastyczność w konstruowaniu portfolio z naciskiem na tradycyjną klasę aktywów
  • Trwający na bieżąco proces inwestycyjny, łączący podejście "top-down" i "bottom-up" z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej
  • Doświadczony zespół zarządzających z doskonałą historią wyników

 

PROCES INWESTYCYJNY

Menedżer funduszu stosuje proces inwestycyjny, w którym stosuje się skomplikowany dobór funduszy oraz wyrafinowane mechanizmy alokacji aktywów. Na początku procesu Menedżer śledzi dziesiątki tysięcy funduszy. W wyniku monitoringu wybiera 100 najlepszych funduszy, które następnie są badane za pomocą analizy ilościowej i jakościowej. Po przeanalizowaniu danych dokonuje się oceny funduszy pod względem perspektywy zwrotów oraz dywersyfikacji. Całemu procesowi towarzyszy alokacja aktywów, w której stosowane jest podejście top-down i bottom-up, włączając alokację strategiczną i taktyczną dla krótkiej listy funduszy. Końcowy portfel jest codziennie monitorowany.

 

ŚRODOWISKO PEŁNE WYZWAŃ

Aktywne zarządzanie i codzienne monitorowanie Funduszu sprawia, że zarządca inwestycyjny może szybko reagować na warunki panujące na światowych rynkach, co - rzecz jasna - ma kluczowe znaczenie dla wyników osiąganych przez Fundusz. W bieżącym roku wpływ na wyniki na rynkach miały nastroje inwestorów oraz podstawowe dane dot. spółek i całych gospodarek. Na początku roku obserwowaliśmy masowy zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o nastroje inwestorów. Ciemne chmury, które unosiły się nad rynkami pod koniec 2011 r. rozwiały się a światowe rynki poczuły ożywienie, dzięki rosnącemu optymizmowi, jaki obudziło rozwiązanie greckiego kryzysu zadłużeniowego i poprawa koniunktury gospodarczej w USA. Dane makroekonomiczne napływające z USA są obiecujące, co powinno pomóc w utrzymaniu ogólnie pozytywnych tendencji na rynkach. Rynki odetchnęły także z ulgą na wieść o porozumieniu dot. pomocy finansowej dla Grecji a także o wynikach wyborów w tym kraju oraz serii działań podejmowanych przez liderów krajów UE, mających na celu ożywienie unijnych gospodarek.

 

PROGNOZA

Patrząc w przyszłość, wydaje się, że także w drugiej połowie 2012 r. nie brak będzie wyzwań. Amerykańska gospodarka zdaje się wracać do zdrowia, co z kolei powinno być motorem ożywienia na azjatyckich rynkach udziałowych papierów wartościowych. Z drugiej strony jednak poprawa sytuacji w gospodarce amerykańskiej oznacza, że zwiększanie płynności przestanie być głównym celem Banku Rezerw Federalnych, co z kolei może okazać się testem zdolności amerykańskiej gospodarki do utrzymania się na ścieżce wzrostu. Pomimo spadku produkcji w Chinach ze względu na słabnący popyt na głównych rynkach eksportowych tego kraju, warunki gospodarcze w rejonie Azji i Pacyfiku są nadal sprzyjające.  Prawdopodobieństwo twardego lądowania w Chinach jest niewielkie, ale równie mało prawdopodobne jest osiągnięcie przez ten kraj w najbliższym czasie dwucyfrowego tempa wzrostu. Co do strefy Euro, zwycięstwo partii opowiadających się za ograniczeniem wydatków w silnie kontestowanych wyborach w Grecji dało rynkom wyraźny sygnał, hamując obawy dotyczące ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy Euro. Pozytywne sygnały docierają także od europejskich liderów, którzy ogłosili podjęcie szeregu nieoczekiwanych kroków mających na celu zwalczanie trwającego kryzysu zadłużeniowego, obejmujących plan zapewnienia bezpośredniego finansowania banków europejskich, bez powiększania w ten sposób zadłużenia danego państwa. To nieco złagodziło reakcje rynków na niedawne problemy hiszpańskiego sektora bankowego oraz Cypru, który stał się piątym krajem występującym o pomoc finansową z funduszy strefy Euro. Mimo to, sytuacja na światowych rynkach jest nieco mniej napięta, zwłaszcza w strefie Euro. Rynki jednak nadal są ostrożne i oczekują na bardziej pozytywne długoterminowe oznaki stabilizacji i ożywienia.

 

 

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Środki pieniężne inwestorów Funduszu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio zarządzane są przez jedną z najlepszych spółek inwestycyjnych - Delubac Asset Management, która jest częścią Delubac Bank. Delubac specjalizuje się doborze funduszy, akcji i alokacji aktywów. Spółka stworzyła ważną niszę dla siebie, wykorzystującą specjalistyczną wiedzę na wschodzących rynkach funduszy. Delubac posługuje się unikatową filozofią inwestycyjną, skupiającą się na strategicznych cechach inwestycyjnych, aktywnie monitorowanym ryzyku, dywersyfikacji i długim okresie utrzymywania inwestycji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.