01.06.2012

Costas Mesaritis

Menedżer portfelowy

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozkładanie ryzyka i dywersyfikacja to dwa podstawowe filary skutecznego długoterminowego inwestowania. Dzięki ich połączeniu z możliwościami oferowanymi przez rynki całego świata oraz alokacją aktywów i zarządzaniem funduszami na najwyższym poziomie fundusz WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio jest atrakcyjną propozycją dla zainteresowanych inwestycjami o zasięgu globalnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz oferuje inwestorom możliwość maksymalizacji, w określonym czasie, długoterminowego wzrostu kapitału narażonego na wahania rynkowe. Celem inwestycji na światowych rynkach akcji i obligacji jest uzyskanie długoterminowego wzrostu kapitału w EUR przy pomocy wybranych ze szczególną uwagą sub-funduszy skupiających swoje działania na konkretnych rynkach, regionach i sektorach na całym świecie.

 

ZALETY

Fundusz wyróżnia szereg cech, które czynią z niego atrakcyjną ofertę inwestycyjną.

  • Inwestowanie w światowe rynki wschodzące, które - według przewidywań - przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej oraz wykazują duży potencjał wzrostu.
  • Dywersyfikacja nie tylko pod względem krajów i regionów, ale także dostępu do specjalistycznej wiedzy na temat funduszy za pośrednictwem zarządców funduszy. Zarządcy poszczególnych funduszy wchodzących w skład Funduszu mają dostęp do lokalnych informacji, w tym także na temat bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w regionie, na którego rynkach inwestuje dany fundusz.
  • Zrównoważona oferta, gdzie poziom ryzyka inwestycyjnego jest odpowiednio dostosowany do potencjału wzrostu.
  • Aktywne reagowanie na wahania rynkowe, zapewniające stabilny poziom ryzyka w całym okresie inwestycyjnym.

 

CHART: STRUCTURE OF SECURITIES

 

REAGOWANIE NA WAHANIA RYNKU

Jednym z podstawowych elementów Funduszu mających wpływ na wyniki, jakie osiąga, jest reagowanie na wahania rynku zapewniające ich utrzymanie na niskim poziomie. Celem Funduszu jest utrzymanie wahań w przedziale od 9% do 11% rocznie w cyklu trzyletnim, wykorzystując w tym celu specjalny proces alokacji inwestycji.

Ten model alokacji inwestycji oparty jest na 30 i 250-dniowych wahaniach Funduszu i wykorzystuje model oceny obejmujący dane ekonomiczne i prognozy, wskaźniki wyceny rynkowej oraz poziom kwalifikacji zarządcy na dany kraj/region. Monitorowanie wahań i klas aktywów pozwala na uzyskanie optymalnej alokacji inwestycji w akcje, obligacje, nieruchomości i instrumenty pieniężne. Do ustalenia zakresu alokacji wykorzystuje się także model oceny obejmujący dwuletnie prognozy rzeczywistego wzrostu PKB, wskaźniki wyceny rynkowej PE (Cena do zysku) i PB (Cena do wartości księgowej) oraz dane zebrane w ramach obserwacji danego rynku przez zarządcę. Wahania utrzymywane są w ustalonym przedziale dzięki ciągłemu bieżącemu monitorowaniu i ewentualnej realokacji pomiędzy różnymi klasami aktywów w razie, gdy wahania wykraczają poza określony przedział.

KORZYSTANIE Z LOKALNEJ WIEDZY

Zarządcami poszczególnych funduszy w ramach portfela są miejscowi specjaliści posiadający szeroką wiedzę na temat historii regionu, w którym się specjalizują, kultury oraz historii konkretnych przedsiębiorstw. Mają dostęp do informacji lokalnych, w tym także na temat specyfiki zarządzania spółkami kapitałowymi i sytuacji społeczno-politycznej w danym regionie, dlatego potrafią wykorzystać bieżącą sytuację, najświeższe informacje, spekulacje i tendencje społeczne. Daje im to doskonałą możliwość oceny stabilności politycznej w ich regionie, co jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka związanego z rynkami wschodzącymi i rynkami rozwijającymi się o małej kapitalizacji.

 

CHART: GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

 

PROGNOZA

Najważniejsze dla Funduszu są oczywiście warunki na rynkach światowych i wyniki przez te rynki osiągane. W bieżącym roku wpływ na wyniki na rynkach miały nastroje inwestorów oraz podstawowe dane dot. spółek i całych gospodarek. Podstawowe dane w 2011 r. były zasadniczo w normie jednak nastroje inwestorów były raczej negatywne ze względu na niepewność związaną z kryzysem wywołanym zadłużeniem w Strefie Euro. Zasadniczo, wyniki funduszy akcji rynków wschodzących w 2012 r. powinny być lepsze niż w 2011, a liderem wśród regionów rynków wschodzących będzie najprawdopodobniej Afryka. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić także można, że po ponownym wyborze na prezydenta Władimira Putina, który planuje podjąć działania służące odrodzeniu rosyjskiej gospodarki, wyjątkowo dobrze radzić sobie będzie Rosja. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, inwestycje w akcje powinny w 2012 r. być bardziej opłacalne niż w obligacje. Nie wolno jednak zapominać, iż pozycja obligacji Funduszu tworzy wartość dodaną ze względu na niską podatność na wahania rynkowe a dzięki dywersyfikacji pozwala ograniczyć ogólne ryzyko. Korzyści te są większe niż ewentualne negatywne skutki gorszych wyników rynku obligacji w 2012 r. Jednakże istnieją też pewne zagrożenia. Poważnym zagrożeniem dla kondycji dużych gospodarek są stale rosnące ceny ropy. Jakikolwiek konflikt na Bliskim Wschodzie, szczególnie pomiędzy Iranem i USA, może spowodować gwałtowny wzrost cen, co z kolei może poważnie osłabić wzrost gospodarczy w wielu krajach. Rosnąca niepewność związana z zadłużeniem w Strefie Euro oraz potencjalny spadek tempa wzrostu w regionie może także zaważyć na wynikach rynku akcji w najbliższym czasie.

ZARZĄDCA INWESTYCYJNY

Fundusz jest zarządzany przez Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, podmiot zależny będący w 100% własnością Piraeus Bank Group z siedzibą w Atenach. Piraeus Bank (Cyprus) zapewnia wszechstronne usługi z zakresu bankowości detalicznej i korporacyjnej, bankowości międzynarodowej, zarządzania majątkiem osobistym (wealth management ) i zarządzania aktywami. W jednostce ds. zarządzania inwestycyjnego pracują dobrze wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Działalność jednostki koncentruje się na rynkach regionalnych, w tym greckim i cypryjskim. Oprócz Grecji, Piraeus Bank Group posiada spółki zależne w 9 krajach, w tym w Rumunii, Bułgarii, na Ukrainie, w Serbii, Egipcie, Albanii i na Cyprze, a ponadto w Londynie i Nowym Jorku.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Strategy Portfolios (“WSP”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WSP zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WSP dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WSP, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WSP, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WSP jest dla nich odpowiednia.