28.03.2012

Amani Al Omani

Zespół Zarządzający Portfelem

Kuwait Financial Centre 'Markaz'

 

Pomimo politycznych przewrotów, które miały miejsce w ostatnim roku, Środkowy Wschód posiada podstawy ekonomiczne i możliwości atrakcyjnych inwestycji. WIOF Middle East Performance Fund daje szanse na inwestowanie w rozwijające się rynki, w które rządy pompują miliardy dolarów zysków z ropy w celu zapewnienia stabilności i wzrostów w przyszłości.

PRZEGLĄD

Fundusz skupia się na długoterminowym wzroście w USD i inwestuje w akcje notowane na regionalnych giełdach papierów wartościowych oraz w instrumenty dłużne rządowe i korporacyjne. Fundusz jest idealny dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, szukających zwrotów z produktów powiązanych z akcjami.

 

ROPA I NIE TYLKO

Środkowy Wschód jest światową siłą związaną z gazem i ropą. Region ten posiada prawie 40% światowych rezerw ropy i ponad 1/4 gazu. Obydwa surowce są głównymi napędami gospodarek regionu. Historia wyników na regionalnych giełdach pokazuje, że okresy wysokich cen ropy mają konsekwencje w dużym wzroście gospodarczym oraz wpływają na podwyższoną płynność z petrodolarów.

 

Jednak kraje Środkowego Wschodu są świadome potrzeb różnicowania gospodarek pod względem strukturalnym oraz niebezpieczeństw płynących z uzależnienia rozwoju tylko od ropy. Z tego powodu zyski z surowców w ciągu ostatnich kilku lat były inwestowane w inne sektory gospodarki.

 

 • Planowane lub już prowadzone są projekty warte ponad 2 bln USD w sektorach takich jak transport, energia nuklearna, elektryczność, turystyka, IT, media i komunikacja oraz finanse i metale.
 • Katar przeznacza 100 mld USD na projekty związane z organizacją Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku.
 • Dokonuje się przejście do sektorów energii odnawialnej, szczególnie że Abu Dhabi jest siedzibą dla Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.
 • Przemysł aluminiowy daje w regionie 50 000 miejsc pracy.

 

Zmiana ekonomiczna widziana w regionie ma na celu rozwój zróżnicowanych sektorów w lokalnych gospodarkach. Obecne możliwości inwestycyjne w sektory zaangażowane we wzrosty, jak np. finanse, materiały, przemysł i telekom - znacząco wpłyną na portfel Funduszu teraz i w przyszłości.

 

 

SILNE PODSTAWY

Od początku 2011 roku Środkowy Wschód często był prezentowany w wiadomościach światowych. Przez cały region przeszła rewolta polityczna. Nie jest możliwe, aby te wydarzenia nie miały wpływu na kraje regionu, jednak podstawy ekonomiczne i inwestycyjne w poszczególnych krajach są mocne:

 

 • Dochody korporacyjne krajów Zatoki Perskiej w 2012 roku będą stabilnie rosły i osiągną 64 mld USD. Dochody korporacyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich powinny wzrosnąć o 23%, natomiast Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu o około 19%.
 • Szacowane wzrosty są lepsze dla tego regionu niż średnie wzrostu na świecie, a w niektórych krajach przewiduje się dwucyfrowy wzrost.
 • Podjęto odpowiednie działania rządowe w zakresie polityki społecznej i wsparcia sektorów ekonomicznych.
 • Prywatyzacja powinna ożywić sektor prywatny i wywołać stabilny długoterminowy wzrost.
 • Podwyższenie wydatków rządowych wzmocni wzrost średnioterminowy.

 

PRZEGLĄD

Patrząc w przyszłość, widać silne oznaki, że cały region powinien wypaść dobrze w roku 2012. Jeśli wzrost w USA pozostanie niezmienny, inflacja na rynkach rozwijających się i w Eurozonie zacznie spadać, a postęp w rozwiązaniu problemu zadłużenia w Europie nie zatrzyma się, to rynek Środkowego Wschodu osiągnie dobre wyniki. W roku 2011 ceny ropy wzrosły o prawie 18%, natomiast indeks S&P Pan Arab spadł o 12% - stanowi to historyczną rozbieżność pomiędzy cenami ropy i wynikami rynku akcyjnego. Sytuacja ta spowodowana była niepewnością inwestorów związana z rosnącym ryzykiem politycznym w regionie. Jednak jest duże prawdopodobieństwo, że problemy polityczne zostaną rozwiązane w 2012 roku i powyższa dywergencja powinna zniknąć.

 

Poszczególne rynki regionalne:

 • Katar będzie miał pozytywny rok w wyniku trwającego wzrostu gospodarczego, rosnącego popytu konsumenckiego i planowanych znaczących wydatków rządowych.
 • Polityczne napięcie w Kuwejcie oraz wolna realizacja wydatków rządowych na infrastrukturę mogą podkopać rynek w 2012 roku. Dodatkowo widoczny jest niższy wzrost kredytowania, ponieważ banki walczą z wysokimi poziomami niespłacanych pożyczek.
 • Arabia Saudyjska - znaczące plany rozwojowe i pokaźne źródła finansowania zredukują zewnętrze ryzyko światowego spowolnienia gospodarczego.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie - możliwość podniesienia rangi indeksu MSCI do statusu rynku rozwijającego się będzie bardzo dobrym bodźcem do wzrostu. Jednak znaczące wolumeny długu kończące się w 2012 roku mogą wywrzeć naciski na równowagę korporacyjną i zyski.
 • Menedżer Funduszu będzie także monitorował rynek egipski, czy ostatni zwrot i sygnały na wzrost to rzeczywisty długoterminowy trend i rzeczywista odnowa gospodarki.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Założona w 1974 roku spółka stała się jedną z wiodących inwestycyjnych instytucji bankowych zarządzających aktywami w regionie arabskim. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Kuwejcie (KSE) od 1997 roku i posiada ocenę BBB+, przyznaną przez agencję ratingową Capital Intelligence. Markaz oferuje pełen zakres usług zarządzania aktywami i bankowości inwestycyjnej. Jej działalność sprawdzona została w przeciągu wielu lat w wymagających warunkach lokalnych, GCC i na międzynarodowych rynkach akcyjnych. Wyniki funduszy akcji i portfeli Markaz Asset Management nieprzerwanie przewyższały swoje benchmarki w tym czasie.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.