23.01.2012

Sebastien Legoff

Menedżer portfelowy

Delubac Asset Management

 

Nie wszystkie fundusze przeznaczone są tylko dla doświadczonych inwestorów czy tych, którzy obecni są od lat na rynkach kapitałowych. WIOF Global Strategy Alpha Portfolio jest funduszem szytym na miarę dla tych inwestorów, którzy nie śledzą rynków kapitałowych. Odpowiada też na potrzeby inwestorów bardziej doświadczonych, poszukujących wyraźnie zdefiniowanych produktów inwestycyjnych, które zróżnicują ich portfel.

 

PRZEGLĄD

Fundusz WIOF Global Strategy Alpha Portfolio inwestuje na globalnych rynkach akcji i obligacji i ma na celu długoterminowy wzrost kapitału w SGD. Zaangażowanie w akcje wynosi max. 70%. Skupiając się na długoterminowym wzroście, Fundusz ten stanowi idealny wybór dla inwestorów pomnażających majątek w długim okresie czasu.

 

KORZYŚCI DLA INWESTORA

Fundusz oferuje inwestorom wiele korzyści poprzez łączenie niskiej zmienności oraz elastyczności. Kluczowymi zaletami Funduszu są:

 

  • Aktywna strategia alokacji aktywów z niską zmiennością
  • Nacisk na długoterminowe inwestowanie i wzrost kapitału w SGD
  • Przejrzysty, pojedynczy portfel otwartych podmiotów zbiorowego inwestowania
  • Elastyczność w konstruowaniu portfolio z naciskiem na tradycyjną klasę aktywów
  • Trwający na bieżąco proces inwestycyjny, łączący podejście "top-down" i "bottom-up" z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej
  • Doświadczony zespół zarządzających z doskonałą historią wyników

 

PROCES INWESTYCYJNY

Menedżer funduszu stosuje proces inwestycyjny, w którym stosuje się skomplikowany dobór funduszy oraz wyrafinowane mechanizmy alokacji aktywów. Na początku procesu Menedżer śledzi dziesiątki tysięcy funduszy. W wyniku monitoringu wybiera 100 najlepszych funduszy, które następnie są badane za pomocą analizy ilościowej i jakościowej. Po przeanalizowaniu danych dokonuje się oceny funduszy pod względem perspektywy zwrotów oraz dywersyfikacji. Całemu procesowi towarzyszy alokacja aktywów, w której stosowane jest podejście top-down i bottom-up, włączając alokację strategiczną i taktyczną dla krótkiej listy funduszy. Końcowy portfel jest codziennie monitorowany.

 

TRUDNY ROK

Aktywne zarządzanie funduszem oraz codzienne monitorowanie daje możliwość szybkiej reakcji na warunki na rynkach finansowych, które są rozstrzygające dla wyników funduszu. Miniony rok, w szczególności druga jego połowa, był dla rynków problematyczny. Nastroje inwestorów na całym świecie obciążone były przez postępujące osłabienie globalnego wzrostu, problemy z zadłużeniem USA i krajów w Europie, niepokoje na rynkach rozwijających się (szczególnie w Azji) oraz perspektywy ekonomiczne w obliczu możliwej recesji w krajach rozwiniętych. Kryzys strefy Euro i widoczna nieumiejętność polityków w sprostaniu problemom zadłużeniowym, szczególnie zaszkodziły rynkom, ściągając je w dół i powodując serię wielkich wyprzedaży i poważnych wahnięć. Patrząc co przodu, pierwsza cześć roku 2012 będzie prawdopodobnie wyzwaniem. Ryzyko popadnięcia wielu krajów Europy w recesję pozostaje aktualne i bez wyjaśnienia sytuacji w strefie Euro, którą zaakceptują rynki, niepewność i zmienność zapewne będą dominować na większości z nich. Rynki azjatyckie nie są odporne na globalne problemy ekonomiczne. Niepokoje w skali makro nie znikną a płynność w niektórych krajach nie będzie wysoka.

 

 

ZACHĘCAJĄCE SPOJRZENIE

Widać jednak pewne zachęcające znaki. Dane ekonomiczne z USA są stabilne i pozytywne, co wskazuje, że gospodarka tego kraju odnawia się. Jest nadzieja, że warunki monetarne w Azji mogą złagodnieć i rynki zaczną rosnąć. Nie uważamy, żeby zmienność rynków była tak duża jak w roku 2011 i nawet seria tąpnięć w Europie, która może wpłynąć na gospodarki Azji, może też dać jej szanse na dobry wynik. Nastroje związane z rynkami rozwijającymi się są pozytywne i w roku 2012 rynki te powinny pokazać lepsze wyniki w stosunku do rynków rozwiniętych. Fundamenty rynków rozwijających się są solidne w długim okresie czasu i nawet gdyby popyt na ich export zmniejszył się z powodu recesji w krajach rozwiniętych, to wciąż jest potencjał na rynkach wewnętrznych. Dług rynków rozwijających się także posiada większy potencjał wśród polepszającej się wartości kredytowej krajów.

 

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Środki pieniężne inwestorów Funduszu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio zarządzane są przez jedną z najlepszych spółek inwestycyjnych - Delubac Asset Management, która jest częścią Delubac Bank. Delubac specjalizuje się doborze funduszy, akcji i alokacji aktywów. Spółka stworzyła ważną niszę dla siebie, wykorzystującą specjalistyczną wiedzę na wschodzących rynkach funduszy. Delubac posługuje się unikatową filozofią inwestycyjną, skupiającą się na strategicznych cechach inwestycyjnych, aktywnie monitorowanym ryzyku, dywersyfikacji i długim okresie utrzymywania inwestycji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.