29.12.2011

 Andris KotansAndris Kotans

Menedżer portfelowy

Citadele Asset Management

 

Inwestując na rynkach dłużnych całego świata, fundusz WIOF Global Emerging Markets Bond Fund daje inwestorom szansę korzystania z potencjału rynków rozwijających się oraz umożliwia inwestycje w cały zakres krajowych i korporacyjnych obligacji w różnych walutach.

 

PRZEGLĄD

Fundusz umożliwia dostęp do państwowych i korporacyjnych obligacji w twardej walucie, a także (głównie papiery dłużne krajów) w walucie lokalnej, na rynkach rozwijających się Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Koncentrując się na całościowym zwrocie z inwestycji, Fundusz jest idealny dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi i co ważne świadomych ryzyka związanego z inwestowaniem na takich rynkach.

 

DOBÓR GLOBALNY

Globalność Funduszu pozwala inwestorom korzystać z zalety zróżnicowania regionów rozwijających się . Każdy z rynków, w który inwestuje Fundusz posiada mocne wyniki fundamentalne, które wzmacniają tę inwestycję:

 

  • W Afryce wyróżnia się gospodarka Południowej Afryki, posiadająca zrównoważoną politykę fiskalną i rosnący popyt wewnętrzny. Przewiduje się, że w 2012 roku gospodarka wzrośnie tam o 3,6%.
  • Region Azji i Pacyfiku jest prężny ekonomicznie, a popyt wewnętrzny najbardziej zaludnionego obszaru na świecie powinien popchnąć gospodarki do bardziej zrównoważonych wzrostów. Przewiduje się, że wzrost w 2012 roku przekroczy 8%.
  • Stan finansów publicznych krajów CIS pozostaje na relatywnie solidnym poziomie w porównaniu do innych regionów, a kondycja krajów CEE jest teraz lepsza niż w latach 2008-2009.
  • Gospodarki Ameryki Łacińskiej są teraz na poziomie wyższym niż przed kryzysem. Ich wzrost w 2012 roku ma wynieść 4%. Silny popyt wewnętrzny podtrzymał wzrosty kluczowych gospodarek Ameryki Łacińskiej, co poprzez handel pozytywnie wpłynęło na inne rynki w regionie.

 

ELASTYCZNOŚĆ I WZROST

Podczas, gdy kryzys doskwiera na rynkach od trzech lat, rynki rozwijające się zniosły go lepiej niż ich rozwinięci partnerzy i jasno pokazały tkwiący w nich potencjał. Rynki te doświadczyły mniejszych strat w porównaniu do rozwiniętych gospodarek i oczekuje się, że przyniosą wzrosty w nadchodzących latach - wzrost PKB w krajach rozwijających się będzie rósł 3 razy szybciej niż w krajach rozwiniętych - pomimo pewnego spowolnienia gospodarek.  Dodatkowo, mocna pozycja w bilansie płatniczym i brak fiskalnej nierównowagi sprawia, że rynki te są bardziej elastyczne i spokojne w sytuacji systematycznych ekonomicznych zawirowań.

 

Szczególnie atrakcyjny jest rynek dłużny krajów rozwijających się. Rynki te są duże, a ich płynność się polepsza. Kapitalizacja rynków twardej waluty (indeks Barclays GEM) wynosi około 690 mld USD, a kapitalizacja rynków krajowych z walutą lokalną (JP Morgan GBI-EM Div) wynosi około 530 mld USD.

 

PROCES INWESTYCYJNY

W procesie inwestycyjnym Menedżer Funduszu korzysta z podejścia top-down oraz bottom-up. Alokacja top-down stosowana jest pomiędzy rynkami waluty twardej i lokalnej. Ilościowa analiza wyznacza potencjalnie niedoszacowane papiery wartościowe w twardej walucie, a także relatywnie niedowartościowane waluty lokalne. Dalszy etap ilościowej analizy makro potwierdza wcześniej wskazane sygnały kupuj/sprzedaj, a następnie stosowana jest seria wewnętrznych procedur w celu upewnienia się co do optymalnej konstrukcji portfela. Te działania utrzymywane są dzięki systemowi stałego monitorowania i przeglądania portfela.

 

PRZEGLĄD

Decydujące dla wyników Funduszu są oczywiście warunki jakie panują na jego kluczowych rynkach. Patrząc na nadchodzące miesiące, kiedy rosną niepokoje związane z pogorszeniem się światowego wzrostu, przyszłość rynków rozwijających się wygląda lepiej.  Obecne wyniki tych rynków rosną, a wzrost i wskaźniki fiskalne większości gospodarek rozwijających się są o wiele silniejsze niż krajów rozwiniętych, biorąc pod uwagę nawet wyższą cykliczność tych gospodarek. Patrząc w szczególności na dług, zadłużenie korporacyjne w walucie twardej jest wycenione atrakcyjnie, także zadłużenie krajowe wycenione jest odpowiednio. Prawdopodobne jest także podwyższenie ocen dla niektórych krajów rozwijających się, podczas gdy prognozy dla niektórych krajów rozwiniętych nie są tak dobre. Przykładowo, Standard & Poor’s podniósł rating Turcji w tamtym roku, a obniżył go Włochom. Menedżer uważa wyniki poniżej średniej w zadłużeniu w lokalnej walucie w 3Q2011 jako przesadne. Biorąc pod uwagę te czynniki, Menedżer wybierze strategię na 1Q2012 preferującą segment korporacyjnych papierów dłużnych w twardej walucie, na krótszy okres z wyższą średnią jakością kredytową oraz alokację w dług krajów rozwijających się w walucie lokalnej.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz jest zarządzany przez jedną z największych spółek zarządzających aktywami w regionie bałtyckim - Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM jest ramieniem Citadele banka, jednej z wiodących grup finansowych w krajach bałtyckich. Citadele AM jest największą spółką inwestycyjną w regionie bałtyckim i poprzez swoje oddziały działa także na Litwie, w Rosji i na Ukrainie.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.