29.11.2011

Marios Demetriades

Menedżer portfelowy

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.


WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund oferuje inwestorom szansę skorzystania z zalet i możliwości krajów obejmujących trzy kontynenty, posiadających najmłodszą i najszybciej rosnącą populację na świecie, z długoterminowymi, istotnymi ekonomicznie perspektywami.

 

PRZEGLĄD

Fundusz inwestuje na czterech kluczowych rynkach regionu Wschodniego i Śródziemnomorskiego: w Turcji, Egipcie, Grecji i na Cyprze, głównie w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami. Fundusz stanowi idealną opcję dla osób zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi i mających świadomość możliwości i ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach rozwijających się.

 

SOLIDNA PODSTAWA

Większość uwagi w ostatnim czasie koncentruje się na Grecji i jej problemach finansowych. Z tego powodu Menedżer Inwestycyjny ograniczył zaangażowanie funduszu w Grecji i na Cyprze do 5%. Sytuacja polityczna w Egipcie także często gościła w wiadomościach w przeciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Te zdarzenia przyćmiły to co stanowi solidną podstawę, na której skupia się Fundusz:

 

Turcja ma bardzo dobre długoterminowe perspektywy. Populacja tego kraju stanowi prawie 1% populacji światowej, a także szczyci się jedną z najmłodszych populacji na świecie, co stwarza potencjał do imponującego przyszłego wzrostu. 26% populacji tureckiej to osoby poniżej 15 roku życia i oczekuję się, że w ciągu następnych 10 lat udział tego kraju w globalnym PKB znacząco wzrośnie. Dodatkowo Turcja przezwyciężyła problem politycznej niestabilności, która nękała ją w pierwszej połowie ostatniej dekady. Wprowadziła także znaczące zmiany strukturalne, przeprowadziła prywatyzację, która napędziła wzrosty i poprawiła konkurencyjność kraju.  Agencja ratingowa Standard & Poor’s włączyła Turcję do grupy krajów, którym nadaje oceny, dodatkowo przewiduje się, ze do roku 2016 kraj ten osiągnie najwyższy średni wzrost wśród krajów OECD. Turcja rozpoczęła już rozmowy o swoim wejściu do Unii Europejskiej, a to doprowadziłoby do większych zmian strukturalnych i wzrostów.

 

Długoterminowe perspektywy dla Egiptu są tak samo imponujące. Kraj ten posiada podobnej wielkości populację i wskaźniki demograficzne co Turcja - 31% Egipcjan ma mniej niż 15 lat, a solidne podstawy pozwalają widzieć jasną przyszłość tego kraju. Udział w globalnym PKB także będzie wzrastał w następnych 10 latach.

Cypr ma małą, ale stabilną gospodarkę, silnie zorientowaną na usługi. Negatywnie wpłynęły na nią obydwa kryzysy oraz jej biznesowe powiązania z Grecją. Jednakże stan cypryjskiej ekonomii jest w o wiele lepszej kondycji niż greckiej, a jej perspektywy poprawiły się po ogłoszeniu, że rozpoczyna się eksploracja gazu pomiędzy Cyprem i Izraelem. Pierwsze jej wyniki będziemy mogli zobaczyć do końca tego roku.

Grecja w ostatnim czasie ma duże problemy. Lecz pomimo tego, Menedżer Inwestycyjny wierzy, że po podjęciu realizacji wymaganych zmian strukturalnych będzie ona w o wiele lepszej kondycji. To znowu może przynieść znaczące możliwości inwestycyjne w przyszłości.

 

PERSPEKTYWY WZROSTU

Wzrost w regionie bardzo ucierpiał w wyniku kryzysu z 2008 roku. Szczególnie Grecja, z powodu swoich problemów strukturalnych, oraz w mniejszym stopniu Cypr odczuły jego skutki. Gospodarka turecka zanotowała prawie 5% spadek PKB w 2009 roku, ale w 2010 odbiła się z powrotem i odniosła najwyższy wzrost PKB na świecie, zaraz za Chinami. Wzrost ten trwa także w 2011 roku, choć oczekuje się naturalnego spowolnienia w 2012 roku. Wreszcie, pomimo, że Egipt nie został dotknięty przez kryzys to jego wzrost spowolnił się dramatycznie w 2011 roku, w związku z rewolucją polityczną. Jednakże oczekuje się, że po listopadowych wyborach i z nastaniem lepszej jasności na scenie politycznej, kraj ten z powrotem wróci na ścieżkę dużego wzrostu do poziomów z przed rewolucji.

 

PRZEGLĄD

Wynik Funduszu w tym roku był pod wpływem dwóch wydarzeń: greckiego kryzysu i egipskiej rewolucji. Jednak perspektywy krótko i średnioterminowe są lepsze. Oczekuje się odnowy na rynku egipskim po wyborach, co powinno doprowadzić do większej stabilności politycznej. W tym czasie wyceny pozostaną na niskim i atrakcyjnym poziomie. Rynek i waluta turecka ustabilizowały się i oczekuje się pozytywnych wyników w następnym kwartale. Dług publiczny na Cyprze pozostaje na nikim poziomie, a biznes międzynarodowy trzyma się mocno, pomimo europejskiego kryzysu. Wciąż niejasna jest sytuacja w Grecji i jak wspomniano bieżące zaangażowane funduszu w tym kraju ograniczono do 5%.

 

MANADŻER INWESTYCYJNY

Piraeus Bank (Cypr) jest własnością Piraeus Bank Group z siedzibą w Atenach.  Został założony na początku 2008 roku i oferuje detaliczne usługi bankowe, korporacyjne i międzynarodowe oraz zarządzanie majątkiem i aktywami. Zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów skupia się na rynkach regionalnych, włączając w to Grecję i Cypr.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.