31.10.2011

James Liu

Menedżer portfelowy

APS Asset Management Pte. Ltd.

W ostatnich latach Chiny roszczą sobie prawo do uznania ich za światowe mocarstwo ekonomiczne. Gospodarka Chin umacnia się, podczas gdy wiele innych krajów rozwiniętych wciąż boryka się z następstwami kryzysu ekonomicznego. Polepszająca się siła nabywcza, standardy życia oraz rosnąca klasa średnia stanowią siłę napędową, która stoi za niesamowitą historią ekonomicznego wzrostu Chin. WIOF China Performance Fund umożliwia inwestorom bycie częścią tej historii, oferując możliwości inwestycyjne na chińskim rynku akcji.

 

FENOMENALNY WZROST

Od czasu swojej reformy i otwarcia się dwie dekady temu, gospodarka Chin odniosła fenomenalny wzrost. W ostatnich 20 latach zobaczyliśmy tworzenie się nowoczesnej, opartej o rynek gospodarki, której wyniki wciąż pozostawiają w tyle inne światowe rynki. Urbanizacja wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, wpłynęła na wzrosty we wszystkich sektorach. W tym samym czasie pojawiło się setki tysięcy firm, a wiele innych zmieniło swój status z małych lub średnich podmiotów (SME) na duże korporacje. Chiny stały się jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków biznesowych na świecie.

Źródło: MFW

 

Jednym z kluczowych napędów gospodarki Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody wzmacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także światowym koncernom. Nawiązując do ostatnich przewidywań ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, klasa średnia w Chinach będzie cztery razy większa od amerykańskiej i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów w klasie średniej do roku 2030.

 

ATRAKCJE RYNKU LOKALNEGO

Chiński popyt na surowce zaspokajające ich gwałtowny wzrost został dobrze udokumentowany. Chińskie spółki mocno inwestują i silnie wiążą ze sobą kraje bogate w surowce takie jak Afryka, Ameryka Łacińska i Rosja. Jednocześnie chiński rynek stał się jednym z najatrakcyjniejszych dla wiodących firm z krajów rozwiniętych.

Transformacja ekonomiczna to także utworzenie rynku akcji. Rynek ten udowodnił już, że stanowi kluczowy napęd nie tylko dla gospodarki, ale także stanowi główne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś Chiny posiadają ponad 3000 spółek notowanych na giełdzie, a ich całkowita kapitalizacja wynosi ponad 4 bln USD. Giełda papierów wartościowych w Szanghaju jest jedną z największych na świecie.

 

ZNAKI ZAPYTANIA

Na tle powyższej pozytywnej historii chińskiej gospodarki pojawiają się pytania dotyczące pewnych obszarów ekonomii:

  • Stopy procentowe musiały zostać podniesione z powodu najwyższej od trzech lat (szczyt w sierpniu) inflacji;
  • Problemem jest wysoki poziom długu w poszczególnych prowincjach;
  • W wyniku spekulacji powstała poważna bańka na rynku nieruchomości ;
  • Szczególna uwaga skupia się na sektorze bankowym, który jak się spekuluje ma problemy ze złymi pożyczkami;
  • Zarządzających małymi i średnimi spółkami dotyka zacieśnienie się warunków kredytowych, a oficjalne dane o produkcji wskazują na zastój w działalności gospodarczej.


Powyższe czynniki skłaniają niektórych analityków do stwierdzenia, że gospodarkę Chin może czekać scenariusz "twardego lądowania".

Źródło: NAO, J.P. Morgan

 

PRZEGLĄD

Jednak niektóre z powyższych niepokojów są nieuzasadnione i prawdopodobieństwo scenariusza "twardego lądowania" nie jest wysokie. Główny cel - ustabilizowanie inflacji nie związanej z żywnością poprzez zacieśnienie polityki monetarnej Chin w ostatnich 18 miesiącach - już został osiągnięty. Z tego powodu dalsze zacieśnianie polityki monetarnej nie jest już tak wymagane. Rząd raczej podtrzyma swoje obecne stanowisko, ponieważ wciąż istnieją pewne naciski inflacyjne, a wzrost spowalnia się tylko nieznacznie. Rzeczywiście w świetle ostatnich zmian na globalnych rynkach finansowych, słabych danych z USA i niepewności w Europie, rząd będzie bardzo ostrożny przy podejmowaniu decyzji o zacieśnianiu polityki wewnętrznej w przyszłości. Dodatkowo oczekuje się wzrostu udzielonych kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Istnieją usprawiedliwione niepokoje związane z  lokalnym długiem publicznym, które mogą ciągnąć się  przez pewien czas i wpłynąć na akcje banków. Twarde lądowanie jest jednak mało prawdopodobne, ponieważ jeśli wzrost gospodarczy wewnątrz Chin lub w skali międzynarodowej nagle spowolni, rząd będzie interweniował wprowadzając fiskalny pakiet stymulacyjny, przyspieszający budownictwo publiczne i zachęcający do inwestycji w infrastrukturę.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez APS Asset Management, nagradzaną spółkę z siedzibą w Singapurze. APS jest firmą niezależną, należącą do pracowników. Spółka zarządza aktywnie skupiając się na fundamentalnej analizie wartości. Jej międzynarodowy zespół wywodzi się z Chin, Korei, Japonii, USA, Belgii, Malezji, Wietnamu i Singapuru.

 

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.