13.10.2011

Peter Leger

Menedżer portfelowy

Coronation Asset Management (Pty) Ltd., South Africa

Rosnące inwestycje zagraniczne, wysokie rezerwy towarowe, polepszający się klimat ekonomiczny oraz dokonane zmiany infrastrukturalne sprawiają, że Afryka to kontynent, którego nie można pominąć w swoim portfelu inwestycyjnym. WIOF African Performance Fund daje inwestorom dostęp do bogactwa możliwości inwestycyjnych w przodującym we wzrostach regionie o dobrych perspektywach na przyszłość.

ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent nękany przez biedę, głód,  wojny, anarchię oraz ogromne problemy infrastrukturalne. Jednak, gdy pewne części kontynentu sprostały wyzwaniom, szerszy obraz Afryki jest co raz bardziej pozytywny.

 

Niektóre z podstawowych statystyk pokazują niesamowity potencjał Afryki:

  • Afrykę zamieszkuje 13% światowej populacji ludności
  • Afryka jest większa obszarowo od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny razem wziętych i stanowi 20% lądów na mapie świata
  • Afryka stanowi 12% światowych obszarów uprawowych
  • Afryka posiada ponad 30% światowych zasobów węgla i związków mineralnych

 

Oprócz powyższych zachęcających wskaźników, w znacznej liczbie krajów Afryki widać szybki rozwój demograficzny i makroekonomiczny, jak np. polepszająca się sytuacja inflacji. Dodatkowo, dług sektora prywatnego i publicznego pozostaje jest relatywnie niski.

 

 

KIERUNEK INWESTYCJI

Wzrostowe tendencje oraz wciąż poprawiające się środowisko makroekonomiczne zostało zauważone przez inwestorów zagranicznych i większość głównych inwestycji ma już miejsce w Afryce lub są one planowane. Pośród tych największych znajdują się inwestycje supermocarstw uznanych na świecie.

USA i Europa

Przykładem może być gigant sprzedaży detalicznej Walmart, którego ofertę na kwotę 2,4 mld USD właśnie zatwierdzono, a dotyczy ona zakupu lokalnej sieci detalicznej Massmart, posiadającą 288 sklepów w Afryce Południowej i dziesiątki sklepów w innych krajach afrykańskich. Spółki naftowe z Unii Europejskiej i USA - Chevron Corporation, Elf Oil, Texaco, ExxonMobil, Agip, Petrobras oraz British Petroleum także działają w różnych krajach na całym kontynencie.

Azja – Indie Chiny

Spółki pochodzące z dwóch rosnących ekonomicznych gigantów azjatyckich, Indii i Chin także inwestycją w Afryce. Poziom handlu pomiędzy Afryką i Indiami podwoił się od 2007 do 2010 roku, a Indie stały się szóstym co do wielkości kierunkiem eksportowym Afryki i dziewiątym źródłem importu. Spółki chińskie inwestujące za granicą, zgodnie z oficjalnymi chińskimi danymi, 22% swych inwestycji ulokowały w Afryce, głównie w infrastrukturę i projekty wydobywcze. Dodatkowo popyt Chin na surowce wzrósł o 600% w ciągu dekady, a chińskie inwestycje w sektor wydobywczy w Afryce wzrosły z sześciu projektów w 2003 do czterdziestu w 2010 roku.

 

 

PROGNOZA WZROSTOWA

Inwestycje będą wzrastać na zdrowym poziomie. Wywiad z początku tego roku, przeprowadzony przez Ernst & Young wśród 562 osób zarządzających globalnymi spółkami pokazuje, że oczekują oni wzrostu ilości nowych projektów w Afryce, a wraz z nimi napływu inwestycji dochodzących do 150 mld USD do 2015 roku.  Wywiad pokazał także, że w przypadku strategii inwestycyjnych, Afryka znajduje się wysoko w agendach inwestorów światowych i 42% ankietowanych spółek rozważa przyszłą inwestycję w regionie, a dodatkowo 19% zarządzających potwierdza, że utrzymają swoją działalność na kontynencie.

 

PRZEGLĄD

W kontekście rozwoju Afryki w ostatnich latach, jej ekonomii i rynków, kontynent ten jest bardzo zachęcający dla inwestorów w perspektywie długoterminowej. Zwroty z inwestycji w poprzednich latach były solidne, a zastrzyki ogromnej płynności oraz wsparcie finansowe rządów zachodnich w dużym stopniu ustabilizowały światowy system finansowy.  Jednakże obecny stan finansów krajów zachodnich okazał się bardzo słaby i wycofanie wsparcia będzie prawdopodobnie trudną dla Afryki kwestią. Światowe wydarzenia gospodarcze oraz rozwój będą miały wpływ na kontynent.  Lecz czynniki znaczące dla Afryki budują zaufanie i pewność: bogactwo inwestycyjnych możliwości, stały wzrost, znaczna poprawa klimatu inwestycyjnego, rosnąca baza inwestorów oraz potencjał wzrostu obecnych wycen papierów wartościowych. Przy braku większych negatywnych wydarzeń ekonomicznych na świecie, rozwój makroekonomiczny powinien rozkręcić długoterminowy wzrost w regionie.

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Zarządzającym funduszem jest Coronation Asset Management (Pty) Ltd (Coronation AM), jedna z największych spółek zarządzających aktywami w Afryce Południowej, z mocną pozycją na rynku międzynarodowym. Spółka została założona w 1993 roku, siedziba znajduje się w Cape Town, a oddziały posiada w Wielkiej Brytanii, Botswanie i Namibii.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.