28.07.2011

Sebastien Legoff

Menedżer portfelowy

Delubac Asset Management

 

Fundusz WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio jest atrakcyjną inwestycją zarówno dla inwestorów mniej doświadczonych jak i dla tych, którzy posiadają wiedzę o inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Fundusz stanowi interesującą propozycję dla osób poszukujących długoterminowego wzrostu kapitałowego.

 

PRZEGLĄD

Fundusz posiada strukturę funduszu funduszy, pozwalając uczestnikom inwestować zgodnie z ich profilem tolerancji ryzyka i ich celami inwestycyjnymi. Fundusz inwestuje minimum 75% swoich aktywów netto w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami oraz dąży do osiągnięcia zmiennego wyniku w zakresie 15% - 21% w okresie trzech lat historii. Portfel funduszu zawiera ponad 20 zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych z rozwiniętych rynków światowych, rynków granicznych i wschodzących. Fundusz koncentruje się na globalnych akcjach i rynkach obligacji oraz dąży do maksymalizacji długoterminowego wzrostu kapitału w EUR.

 

SIŁA I RÓŻNORODNOŚĆ

Istnieje wiele zalet, które zapewnia Fundusz, włączając w to:

  • Duży potencjał wzrostu wynikający z mieszanki aktywów z rozwiniętych rynków światowych, rynków granicznych i wschodzących.
  • Inwestycyjny profil ryzyka utrzymywany jest poprzez aktynie zarządzaną zmienność
  • Znacząca część portfela alokowana jest na rynkach rozwijających się z potencjałem wzrostu, który doprowadzi do globalnej odnowy.
  • Globalna dywersyfikacja wraz ze zróżnicowanymi klasami aktywów.

Różnorodność jest jednym z fundamentów siły Funduszu. Bieżący rok był jednym z trudniejszych do tej pory i zróżnicowanie Funduszu pomogło utrzymać zmienność w ustalonych limitach. Po mocnym zakończeniu roku 2010 na rynkach rozwijających się, w roku bieżącym inwestorzy przenieśli środki pieniężne na rynki rozwinięte - w szczególności do USA, gdzie rozpęd ekonomiczny wrócił na swoją ścieżkę. W powiązaniu z wyższą inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, gospodarki rozwijające się miały gorsze wyniki od rynków rozwiniętych w ostatnich miesiącach, a dalsze umocnienie się EUR osłabiło wyniki większości funduszy w 2Q 2011.

 

WAGA DOBORU STRATEGII

Poza plusami wskazanymi powyżej, fundamentalnym elementem sukcesu Funduszu jest strategia inwestycyjna jego Menedżera. Obecna strategia bierze pod uwagę szeroki zakres czynników, które są starannie monitorowane i dobierane tak, aby Fundusz osiągał maksymalny wynik.

Wśród nich znajduje się założenie, że po osiągnięciu szczytu inflacyjnego sytuacja na rynkach rozwijających się ulegnie poprawie w drugiej połowie roku. Ostatnie wyniki inflacji na rynkach rozwijających się są częścią nowego długoterminowego trendu, ponieważ wzrost w tych regionach pozostaje w tyle w stosunku do świata rozwiniętego. Podstawowe ryzyko inflacji to socjalna i polityczna niestabilność, którą widać na Środkowym Wschodzie i w Afryce

Północnej (MENA) i gdzie miały miejsce zamieszki. Skutki wydarzeń w Tunezji, Egipcie, Libii i wielu innych krajach regionu MENA były odczuwalne w gospodarce globalnej i doprowadziły do wzrostu cen ropy i zmniejszenia apetytu na ryzyko związane z akcjami rynków wschodzących. W tym kontekście, kiedy dobór pojedynczych krajów jest ryzykowny, Menedżer Funduszu najprawdopodobniej zmniejszy ekspozycję na region MENA.

 

POJAWIAJĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCI

Znaczące dla Funduszu, co oczywiste, są warunki i wyniki rynków światowych, ale w ramach przeglądu globalnego pojawiają się atrakcyjne możliwości dla inwestorów. Przeprowadzenie w czerwcu programu oszczędnościowego w greckim parlamencie zmniejszyło niepokój o upadek Grecji w krótkim okresie czasu, ale i w długim okresie perspektywa bankructwa tego kraju pozostaje niepewna. Niemniej jednak inwestorzy na całym świecie zachowali optymizm i giełdy poszły w górę w wyniku ożywienia handlu. Menedżer ma stosunkowo optymistyczny pogląd na drugą połowę 2011 roku i uważa, że inwestorzy zobaczą powrót do pewnej stabilizacji na rynku po okresie braku równowagi cen rynkowych na rynkach rozwijających się, co stanowi atrakcyjną zachętę do zwiększenia ekspozycji na ten region w długim okresie czasu.

 

Bilanse korporacyjne pozostają w równowadze, ponieważ bardzo dobrze utrzymują się poziomy środków pieniężnych i przychodów. Dodatkowo, większość złych informacji wydaje się już być znana i zostały one odzwierciedlone w cenach giełdowych, co przynosi możliwości zwyżkujących niespodzianek, ponieważ niektóre przejściowe utrudnienia zostały złagodzone. I na koniec, optymizm inwestorów został nadmuchany przez ostatnie wydarzenia, co jest jak zwykle przeciwstawnym wskaźnikiem - ale potencjalnie dobrym znakiem dla rynku w nadchodzących miesiącach.

 

MANADŻER INWETYCYJNY

Delubac Asset Management jest spółką zajmującą się zarządzaniem aktywami, należącą do Banque Delubac & Cie, niezależnego francuskiego banku prywatnego, założonego w 1924 roku. Spółka ta od swojego początku specjalizuje się w doborze funduszy (multi zarządzanie) i alokacji aktywów. Firma oferuje swoim klientom usługi indywidualnego zarządzania portfelem oraz produkty zbiorowego inwestowania. Pod nazwą grupy o wysokiej reputacji, Delubac Asset Management rozwinął w szczególności niszowe badania nad funduszami funduszy rynków rozwijających się.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Performance Portfolios (“WPP”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WPP zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WPP dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WPP, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WPP, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WPP jest dla nich odpowiednia.