08.07.2011

Ken Goh

 

Menedżer portfelowy

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Region Azji Południowo-Wschodniej bogaty jest w surowce naturalne, ma rosnącą grupę młodej siły roboczej, posiada silny wzrost ekonomiczny i rynki o dobrych wynikach. Taki region nie może zostać przeoczony przez żadnego inwestora. Fundusz WIOF South-East Asia Performance Fund oferuje uczestnikom szansę wykorzystania zalet wzrastających gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznych regionów ekonomicznych na świecie.

 

ZDEFINIOWANY PRZEZ WZROST

Region Azji Południowo-Wschodniej definiuje jego wzrost, zarówno ekonomiczny jak i fizyczny. Wraz z powiększaniem się grupy młodej siły roboczej i klasy średniej, będzie rósł popyt wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz wydatki na infrastrukturę. Także PKB ma podłoże wzrostowe. W roku 2011, wszystkie kraje regionu posiadają stabilne perspektywy wzrostu PKB pomiędzy 4% do 6,4%. Przewiduje się, że wzrost PKB dla regionu w 2011 roku, napędzany będzie przez rozpoczęcie ogromnych projektów w regionie, co w konsekwencji przyniesie przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych stymulujących gospodarkę. Wartość zagranicznych inwestycji w 2010 roku wzrosła o 10% i region ASEAN znacząco zyskał na przypływie tych środków.

Inwestycje zagraniczne (na styczeń 2011)

Kraj / region

Wartość inwestycji (w mld USD)

2009

2010

Stopa wzrostu

Świat

1 114,1

1 122

0,7%

Unia Europejska

361,9

289,8

-19,9%

Stany Zjednoczone

129,3

186,1

43,9%

Japonia

11,9

2,0

-83,2%

Chiny

95,0

101

6,3%

Indie

34,6

23,7

-31,5%

Indonezja

4,9

12,8

161,2%

Malezja

1,4

7,0

400%

Singapur

16,8

37,4

122,6%

Tajlandia

5,9

6,8

15,3%

Źródło: UNCTAD

Rozwój miast i rosnąca populacja miejska także mają wpływ na ekspansję ekonomiczną w wyniku szybkiej urbanizacji Azji Południowo-Wschodniej. Każdego roku 7, 7 mln ludzi migruje do miast i przewiduje się, że do 2030 roku Dżakarta może być największym miastem na świecie.

ROSNĄCA PŁYNNOŚĆ

Oprócz szybkiego ekonomicznego wzrostu, region może także pochwalić się wzrastającą płynnością rynkową. Łączna kapitalizacja pięciu południowo-wschodnich rynków azjatyckich wynosi 1,8 tryliona USD i spodziewany jest dalszy jej wzrost w przeciągu nadchodzącego roku. Wraz ze wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i otwarciem się na inwestorów zagranicznych, płynność w regionie umacnia się. Dzisiejszy szacunkowy dzienny poziom handlu wynosi 3,5 mld USD. Wartość ta jest jednak daleka od 500 mln USD z przed 10 lat. Kraje ASEAN reprezentują obecnie 11% wolumenu handlowego Azji (bez Japonii).

Średni wolumen handlu w regionie ASEAN

Źródło: FactSet, MSCI, Goldman Sachs Global ECS Research

Uwaga: ASEAN trading volumes are rising, now trading USD 3.5b per day - Średni wolumen handlu ASEAN wzrasta, dziś wynosi 3,5 mld USD dziennie; ADV - Średni dzienny wolumen handle.

 

Region Azji Południowo-Wschodniej pozostaje konkurencyjny na globalnym rynku towarów nietrwałych. Przykładowo kraje regionu ASEAN zapewniają 70% światowego popytu na gumę. Tajlandia jest największym dostawcą gumy naturalnej w regionie i ocenia się, że PKB tego kraju urośnie w 2011 roku o 5,7%.

 

UMOCNIENIE WSPÓŁPRACY

Kraje regionu także widzą jego wielki potencjał. Stowarzyszenie Ekonomiczne ASEAN (AEC) zadeklarowało już umocnienie współpracy ekonomicznej w nadchodzących latach. Plany do 2015 roku zawierają:

  • Utworzenie bloku ekonomicznego, który będzie zachęcał do wolnego handlu i inwestowania w całym regionie.
  • Powiększenie inwestycji w turystykę.
  • Projekty produkcyjne, ochrony zdrowia i edukacyjne.
  • Większe inwestycje w rynek nieruchomości.

PRZEGLĄD

Po spokojnym pierwszym kwartale, rynki regionalne nabierają rozpędu. Indeks sub-regionalny wzrósł o 4% w skali roku i znacząco pozostawił w tyle szerszy indeks MSCI Azja Pacyfik (bez Japonii). Patrząc w przód, region osiągnie solidny wzrost w związku z szybką urbanizacją i rosnącym popytem wewnętrznym. Dodatkowo, w roku 2011, zobaczymy napływ inwestycji zagranicznych i wzrost wydatków na infrastrukturę w całym regionie. Inwestorzy nie powrócili do krajów rozwiniętych w 2010 roku, zamiast tego przypływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarek rozwiniętych wzrosły w ostatnim roku. W szczególności kraje jak Singapur, Indonezja i Malezja miały dobre pozycje do odnowy ekonomicznej i skorzystały na wzrostach inwestycji zagranicznych. Oczekujemy trendu wzrostowego w 2011 roku. Nasze podejście z punktu widzenia sektorowego nie zmienia się: jest nadwyżka wolnych środków w sektorze konsumenckim, przemysłowym i finansowym, które zyskują na umacniającym się popycie wewnętrznym i wydatkach infrastrukturalnych w regionie. Mamy także lepszą opinię o sektorze energetycznym i poszczególnych spółkach związanych z wydobyciem węgla.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez wielokrotnie nagradzaną, azjatycką spółkę inwestycyjną CIMB-Principal Asset Management, która jest częścią czwartej co do wielkości w Azji Południowo-Wschodniej grupy bankowej CIMB. CIMP posiada ponad 8 mld USD aktywów w zarządzaniu na rok 2010 i zespół 56 profesjonalistów inwestycyjnych, którzy korzystając ze swojej wiedzy o rynkach lokalnych zapewniają najlepsze usługi swoim klientom.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.