30.06.2011

Elchin Jafarov

 

Menedżer portfelowy

Citadele Asset Management

Rosja i kraje CIS oferują wartości rynku rozwijającego się, wzrost ekonomiczny, umacniającą się stabilizację i jeden z największych na świecie rynków konsumenckich, chlubiący się największymi rezerwami surowcowymi na świecie. Fundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund umożliwia inwestorom korzystanie z ogromnego potencjału tego regionu.

 

POTENCIAŁ PRZYŁOŚCI

Pomyślny rozwój rynku towarowego oraz wysoka płynność dają razem Rosji i CIS wielki potencjał na przyszłość. Kraje wiodące - Rosja, Kazachstan i Ukraina – mają stabilną pozycję makroekonomiczną i pozycję do osiągania dobrych wyników. Przegląd rynkowy regionu jest pozytywny dzięki sile przemysłu zorientowanego na eksport, który popycha popyt wewnętrzny. Dla przykładu, rynek akcyjny w Rosji, oparty o konwencjonalne metody wyceny, jest teraz jednym z tańszych ze wszystkich rynków rozwijających się. Jednocześnie wzrost giełdowy na Ukrainie jest jednym z najwyższych na świecie w okresie ostatniej dekady. Region jest także eksporterem netto surowców energetycznych, jednym z największych na  świecie eksporterów produktów rolniczych, a obciążenie długiem publicznym (jako procent PKB) jest na poziomie pomiędzy od 1/4 do 2/3 średniej krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo środki pieniężne z eksportu towarów napędzają wzrost i popyt wewnętrzny, przynosząc duży potencjał sektorom ukierunkowanym na konsumpcję.

 

CHODZI (NIE TYLKO ) O ROPĘ

Wielu inwestorów uważa ten obszar za roponośnego giganta, ale czasem zapomina się, że obfituje on także w inne surowce.  Region ma udowodnione drugie co do wielkości po Środkowym Wschodzie, rezerwy gazu naturalnego na świecie. Węglowodory są jednym z kluczowych elementów napędzających wzrost popytu wewnętrznego, rozwoju infrastrukturalnego, co daje stabilizację i niezależność finansową. By zobaczyć pełen zakres tego co oferuje ten obszar, należy przedstawić inne wybrane pozycje:

  • Rosja posiada więcej niż 500 mld USD międzynarodowych rezerw walutowych i złota.
  • Kazachstan posiada ponad 90% elementów z okresowej tablicy pierwiastków.
  • Region jest wśród wiodących na świecie producentów i eksporterów diamentów, uranu, rud żelaza, stali, niklu, platyny, chromu, cynku, ołowiu i wielu innych pierwiastków ciężkich, na które rośnie popyt globalny.
  • Złoty pas Tien Shan w Azji Centralnej jest drugim co do wielkości pasem złota na świecie.

 

REZERWY REGIONALNE


Uwagi: Oil reserves (bln. barrels) - Rezerwy ropy (bln. baryłki), Natural Gas reserves (trl. cubic meters) - Rezerwy gazu naturalnego (trl. metry sześcienne).

Middle East - Środkowy Wschód, North America - Ameryka Północna, Central & South America - Centralna i Południowa Ameryka, Africa - Afryka, CIS - CIS, Asia & Oceania - Azja i Oceania, Europe – Europa.

 

SILNA POZYCJA

Wraz z pokaźnymi stopami wzrostu i ogromnym potencjałem PKB per capita, kraje CIS wciąż pozostają daleko w tyle za krajami europejskimi, pozostawiając wiele miejsca na przyszłe zyski. Inne fundamentalne wskaźniki w regionie podkreślają jego atrakcyjność dla inwestorów. Tempo odnowy ekonomicznej przewyższa oczekiwania, a środowisko polityczne - znaczący czynnik ryzyka dla inwestorów w przeszłości - staje się co raz bardziej stabilne. Jako że region na skali ekonomicznej przesuwa się do przodu, pojawia się potrzeba inwestycji w tym regionie, a wydarzenia takie jak Olimpiada zimowa w 2014 roku oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku w Rosji, przyniosą przyszły rozpęd w inwestycjach infrastrukturalnych.

WZROST PKB W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH


Uwagi: E - Szacunkowy, Avg. - Średni, Russia - Rosja, Ukraine - Ukraina, Kazakhstan - Kazachstan, Azerbaijan - Azerbejdżan, Georgia - Gruzja, Moldova - Mołdawia, Armenia - Armenia, Belarus – Białoruś.

 

PRZEGLĄD

Uwaga w tym roku skupi się na danych makroekonomicznych zarówno z krajów rozwiniętych jak i rozwijających się. Podczas, gdy z jednej strony wysokie ceny energii przynoszą zyski wielu rodzajom spółek, to z drugiej strony mogą przynieść pogorszenie globalnego rozwoju ekonomicznego, studząc ogólny popyt na towary. W naszej opinii, gracze z rynków rozwijających się, jak Chiny będą odgrywać rozstrzygającą rolę w budowaniu oczekiwań inwestorów w sektorze towarów. Trudności ekonomiczne w tym segmencie geograficznym mogą doprowadzić do znaczącej korekty cen towarów i skierować nacisk na akcje spółek towarowych krajów CIS. Wierzymy jednak, że ostatecznie rok ten będzie pomyślny dla rynku towarowego, z powodu rosnącego popytu zarówno w gospodarkach rozwijających się jak i rozwiniętych. Oczekujemy reakcji inwestorów do końca II kwartału i możliwych wyższych stóp procentowych w Europie, co może doprowadzić do znaczącego powiększenia płynności na rynkach. Jednakże, rozważając obniżoną o 20-30% wycenę regionu CIS w stosunku do reszty krajów, uważamy za pomyślną dynamikę cen akcji na resztę roku.

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez jednego z największych zarządzających aktywami w regionie bałtyckim - Citadele Asset Management. Citadele AM jest cześcią Citadele banka, jednej z wiodących grup finansowych w państwach bałtyckich.  Spółka jest największą firmą inwestycyjną w regionie bałtyckim i poprzez swoje oddziały działa także na Litwie, Ukrainie i w Rosji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.