13.05.2011

 

Fernando X. Donayre

Menedżer portfelowy

INCA Investments, LLC

 

Rynek nastawiony na wzrosty i coraz lepsze środowisko ekonomiczne, to cechy regionu Ameryki Łacińskiej, dojrzałego do inwestycyjnych możliwości. Ameryka Łacińska znajduje się teraz w lepszej kondycji fiskalnej niż większość krajów rozwiniętych. Inflacja w regionie osiągnęła najniższy, historyczny poziom, stopy procentowe utrzymywane są na niskim poziomie, co napędza wydatki konsumpcyjne. WIOF Latin American Performance Fund oferuje klientom możliwość inwestowania w regionie, w którym polityka demograficzna i ekonomiczna rządu, a także rozwój społeczny razem stanowią podłoże szybkiego konsumenckiego wzrostu i atrakcyjnego środowiska do inwestowania.

 

ROSNĄCA ATRAKCYJNOŚĆ

Region Ameryki Łacińskiej posiada szereg atrakcyjnych dla inwestorów cech w swojej ofercie, w tym:

  • Wzrost konsumpcyjny i większe nadwyżki;
  • Poprawa w ekonomii i środowisku inwestycyjnym;
  • Młoda populacja wzmacniająca konsumpcję;
  • Liderzy polityczni zmniejszający deficyt fiskalny i utrzymujący niskie stopy procentowe wpływające na wzrost wydatków konsumpcyjnych;
  • Powiększająca się klasa średnia z szybko rosnącymi przychodami i siłą nabywczą, napędzająca długoterminowy bum konsumencki.

 

Gospodarka Ameryki Łacińskiej i środowisko inwestycyjne radykalnie poprawiły się w ostatnich latach. Stabilizacja polityczna i uniwersalne przywiązanie do ortodoksyjnej polityki ekonomicznej doprowadziły do bumu, który stwarza nowe ekonomiczne możliwości dla firm w regionie, ma wpływ na klasę średnią i powiększa jej rozmiar, a także pozwala rządom skupić się na rozsądnym zarządzaniu fiskalnym. Ameryka Łacińska, z fiskalnego punktu widzenia, jest w lepszym położeniu niż wiele krajów rozwiniętych, po części z powodu trzymania się racjonalnej polityki ekonomicznej. Niższe bezrobocie i wyższe realne zarobki pobudzają także przychody z podatków, co pozwala rządom spłacać dług i dawać więcej wsparcia fiskalnego w czasie wyzwań ekonomicznych. Zadłużenie Ameryki Łacińskiej w stosunku do PKB jest znacząco niższe niż w krajach rozwiniętych - zarówno w sektorze korporacyjnym jak i państwowym.

 

ODKRYTA STABILIZACJA

Siła gospodarcza regionu została już udowodniona w czasie globalnego załamania ekonomicznego w ostatnich latach. Podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008 i 2009, kraje Ameryki Łacińskiej po raz pierwszy były w stanie zaangażować się w dostarczaniu bodźców fiskalnych. Chile wykorzystało fundusze z eksportu miedzi do wytworzenia 2, 7% wzrostu swojego PKB, co daje wartości wyższe niż te uzyskane przez Chiny czy USA. Ponadto gospodarki Ameryki Łacińskiej, z punktu widzenia ich PKB, powinny rosnąć znacznie szybciej niż średnie wskaźniki w świecie rozwiniętym. W głównych krajach Ameryki Łacińskiej wzrost realnego PKB wynosił pomiędzy 5% a 7%, zostawiając za sobą wyniki USA, UE i Japonię. Ta nowo odkryta stabilizacja gospodarcza podniosła standardy życiowe w regionie i pomogła urosnąć nowej i bardziej zamożnej klasie konsumenckiej. W czasie mijającej dekady, klasa średnia Ameryki Łacińskiej rosła gwałtownie i dziś stanowi ponad 50% populacji w głównych krajach regionu. W Brazylii na przykład, w roku 2009 klasa średnia wzrosła z 38% do 51%. Regionalne spółki ukierunkowane na konsumpcję będą najprawdopodobniej największymi beneficjentami przychodu per capita oraz siły nabywczej tej wciąż powiększającej się grupy mieszkańców.

 

BABY BOOM

Poza wzrostem popytu na dobra konsumpcyjne, rosnąca siła nabywcza mieszkańców Ameryki Łacińskiej powoduje też wzrost popytu na kredyty, co kreuje możliwości ekspansji dla regionalnych spółek usług finansowych. Historia długoterminowego wzrostu konsumpcyjnego to także historia pomyślnego wzrostu demograficznego. Regionalny baby boom w latach 90-tych gwarantuje w nadchodzących dekadach wysoki procent, zdolnych do pracy konsumentów z ponadprzeciętnymi możliwościami nabywczymi.

Struktura populacji Ameryki Łacińskiej

Notatka: Key Consumption Years - Wiek kluczowy dla konsumpcji; Age Groups - Grupy wiekowe.

 

WYNIKI

Wszystkie te czynniki razem oznaczają, że rynki Ameryki Łacińskiej, a tym samym fundusz WIOF Latin American Performance Fund, stanowią atrakcyjną, długoterminową propozycję inwestycyjną, z rosnącą konsumpcją, która napędzać będzie rynki tego regionu do wzrostu.

REGION GOTOWY DO ZYSKÓW

Region będzie mógł skorzystać z kilku pozytywnych czynników. Po presji sprzedażowej w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, rynek latynoamerykański odbił się w marcu i jest teraz w lepszej pozycji do zyskiwania na trwającej regionalnej stabilizacji politycznej, utrzymywaniu pragmatycznej polityki makroekonomicznej i ogólnie silnej sytuacji gospodarczej. W pierwszym kwartale na rynki Ameryki Łacińskiej miał wpływ odpływ z rynków rozwijających się, kiedy inwestorzy zareagowali z niepokojem na polityczną destabilizację na Środkowym Wschodzie i na marcowe trzęsienie ziemi w Japonii. Jednakże rynki latynoamerykańskie tradycyjnie napędzane są przez własne rynki wewnętrzne, a nie wydarzenia globalne, i inwestorzy skoncentrowali się na kluczowych cechach regionu: perspektywie wzrostu gospodarczego i fundamentalnej ocenie spółek.

 

PRZEGLĄD SEKTOROWY

Fundusz szczególnie skupia się na sektorach, które mogą najlepiej wykorzystać pozytywy transformacji regionu. Rynek Peru i Chile są teraz bardzo atrakcyjne z powodu ostatnich spadków cen akcji oraz mocnych perspektyw ekonomicznych. Patrząc na największe rynki regionu - Meksyk i Brazylię - Meksyk został przeoczony przez niektórych inwestorów, co sprawia, że rośnie atrakcyjność niektórych akcji spółek tego kraju. Odnowa gospodarcza USA prawdopodobnie także napędzi ekonomię Meksyku, co powinno odzwierciedlić się na rynku akcyjnym.  W Brazylii dużą wartość ma sektor finansowy, który ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę wewnętrzną, poprzez konsumentów indywidualnych i korporacyjnych. Ekspansja brazylijskiej klasy średniej i wzrost sektora korporacyjnego napędzają popyt na pożyczki, karty kredytowe i kredyty hipoteczne, na czym bezpośrednio zyska właśnie sektor finansowy w Brazylii.

 

MENEDŻER INWETYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez specjalizującą się w rynkach latynoamerykańskich spółkę inwestycyjną INCA Investments LLC. Wiedza lokalna INCA i jej doświadczenie pozwala na znajdowanie dodatnich wartości w niedocenianych przez innych spółkach oraz odkrywanie wartości inwestycyjnych w krajach, na które często nie zwracają swojej uwagi nie wyspecjalizowani menedżerzy. Do krajów tych należą Peru, Kolumbia, i Panama.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.