29.04.2011

 

Dhawal Mehta

Menedżer portfelowy

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Indie to jedna z największych gospodarek świata, druga w Azji, z populacją przekraczającą miliard obywateli - powinny być one w spectrum zainteresowania każdego inwestora. Indie są szybko zmieniającym się krajem, którego dynamiczny wzrost PKB podkreślany jest przez silne wzrosty na giełdzie papierów wartościowych. WIOF India Performance Fund pozwala inwestorom na korzystanie z wzrostów wartości udziałów spółek tego kraju, który w dalszym ciągu ma potężny potencjał możliwości. Jest to fundusz, którego nie powinno zabraknąć w dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycji.

 

HISTORIA WZROSTU

Historia Indii naznaczona jest usługami i handlem dużych międzynarodowych firm, które praktycznie od zawsze były tam obecne. Jednakże dopiero od 1990r., dzięki reformom, które zniosły nadmierną regulację rynków oraz protekcjonizm, obserwujemy ciągły napływ zagranicznych inwestorów. Wzrost ten w dalszym ciągu przyśpiesza, dzięki czemu Indie są dziś jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie.

 

ZMIENIAJĄCE SIĘ OTOCZENIE EKONOMICZNE

Indie często postrzegane były jako kraj ubóstwa, złej infrastruktury, niedoboru energii i wody, korupcji i nadmiernej biurokracji. Jednakże te realia od kilkunastu lat dynamicznie się zmieniają. Jako przykład podać można budowę szóstego pod względem wielkości terminal lotniczego w Delhi, czy też budowę sieci autostrad. W ciągu kolejnych 7 lat, rząd planuje przeznaczyć na infrastrukturę 1,3 biliona dolarów. W międzyczasie rozwiązywane są też inne kwestie blokujące szybszy przyrost PKB. Korupcja jest aktywnie zwalczana, dzięki faktowi, że obywatele oddają większą część głosów na ugrupowania polityczne, przedstawiające jasny program dalszych reform i rozwoju Indii. Progresywne reformy zdecydowanie polepszają otoczenie ekonomicznie, a inwestorzy mnogą skorzystać na, w zestawieniu z polską giełdą, ogromnej, płynnej i dobrze regulowanej giełdzie papierów wartościowych.

 

POTENCJAŁ WZROSTU

Najistotniejsze wskaźniki ekonomiczne jasno pokazują, że gospodarka Indii jest wciąż na ścieżce szybkiego wzrostu. Jako przykład podać można kilka z nich:

  • Realny PKB mocno wzrastał w ostatniej dekadzie i nadal kontynuuje ten trend
  • Inwestycje na rynkach kapitałowych, nawet na kolejnych szczytach notowań, przynoszą pozytywne stopy zwrotu w dłuższym terminie
  • Wskaźnik oszczędności do inwestycji w dalszym ciągu wzrasta i do 2020r. spodziewany jest poziom 6 bln dolarów
  • Wzrost dochodów dla roku 2012 szacowany jest na poziomie 18-20% rok do roku
  • Przyrost PKB w roku 2012 szacowany jest na 8–8,5%

 

Realne PKB - średnia % zmiana


PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Indie wypadają wyjątkowo dobrze w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. Wskaźniki ekonomiczne: długu, wzrostu PKB i oszczędności zachęcają do starcia z innym rynkami wschodzącymi, podczas gdy indyjskie giełdy kapitałowe są stabilniejsze dzięki mniejszej zależności od surowców.

 

Skład rynków kapitałowych BRICS ( Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka )

Niższa zależność od surowców przekłada się na większą stabilność


(Non-commodities - Spółki nie związane z surowcami; Commodities – Surowce)

ZACHĘCAJĄCY RYNEK

Przyszłość rynku jest zachęcająca dla inwestorów. W szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, stosunek ryzyka do zysku staje się bardziej pomyślny i pomimo różnych wyzwań makroekonomicznych, PKB Indii ma wzrosnąć od 7,5 do 8% w 2012 roku (koniec roku 31 marca 2012). Pomimo spowolnienia w sektorze infrastruktury, konsumpcja krajowa i silne ożywienie w eksporcie napędzają wzrost. Stopy procentowe poszybowały w górę, a inflacja znajduje się na wysokim poziomie, oczekuję się jednak stopniowego spowolnienia tego trendu. Sytuacja salda obrotów bieżących w ostatnim czasie radykalnie się poprawiła. Najbliższe wyniki rynkowe będą zależeć w znacznym stopniu od przypływu środków od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, których ilość w ostatnim czasie jest zadawalająca. Oczekuje się, że rynek akcji może przynieść roczny zwrot w wysokości 15-20%.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Reliance Asset Management ( Singapur ) Pte. Ltd. ( RAMS ), który jest oddziałem Reliance Capital Asset Management Limited, największego podmiotu zarządzającego aktywami w Indiach. Zarządzający funduszem, Dhawal Mehta, ma ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu akcjami notowanymi na rynku indyjskim.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.