25.03.2011

Sebastien Legoff

 

Sebastien Legoff

Menedżer portfelowy

Delubac Asset Management

 

Nie wszystkie fundusze przeznaczone są tylko dla doświadczonych inwestorów czy tych, którzy obecni są od lat na rynkach kapitałowych.

 

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio jest funduszem szytym na miarę dla tych inwestorów, którzy nie śledzą rynków kapitałowych. Odpowiada też na potrzeby inwestorów bardziej doświadczonych, poszukujących wyraźnie zdefiniowanych produktów inwestycyjnych, które zróżnicują ich portfel.

PRZEGLĄD

Fundusz WIOF Global Strategy Alpha Portfolio inwestuje na globalnych rynkach akcji i obligacji i ma na celu długoterminowy wzrost kapitału w SGD. Zaangażowanie w akcje wynosi max. 70%.

Skupiając się na długoterminowym wzroście, Fundusz ten stanowi idealny wybór dla inwestorów pomnażających majątek w długim okresie czasu.

ZYSK INWESTORA

Kluczowymi zaletami Funduszu są::

 

  • Aktywna strategia alokacji aktywów z niską zmiennością
  • Nacisk na długoterminowe inwestowanie i wzrost kapitału w SGD
  • Przejrzysty, pojedynczy portfel otwartych podmiotów zbiorowego inwestowania
  • Elastyczność w konstruowaniu portfolio z naciskiem na tradycyjną klasę aktywów
  • Trwający na bieżąco proces inwestycyjny, łączący podejście "top-down" i "bottom-up" z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej
  • Doświadczony zespół zarządzających z doskonałą historią wyników

 

ZNACZENIE STRATEGICZNE

Poza korzyściami wymienionymi powyżej, fundamentalnym elementem sukcesu Funduszu jest strategia zarządzającego tym Funduszem menedżera. Obecna jego strategia bierze pod uwagę szeroką gamę czynników, które są starannie monitorowane i rozważane tak, aby Fundusz osiągał maksymalny możliwy zysk.

Jednym z takich czynników jest pogląd, że do momentu, gdy inflacja (realna lub oczekiwana) na rynkach rozwijających się nie osiągnie swojego szczytu, to rynki te będą wypadały gorzej niż rynki rozwinięte. Próby zacieśnienia polityki monetarnej w niektórych gospodarkach rozwijających się, w celu kontroli inflacji, mogą doprowadzić do potencjalnej destabilizacji rynkowej. W tym kontekście, dywersyfikacja zaangażowania Funduszu w akcje mogłaby zostać zwiększona, a zaangażowanie całkowite utrzymywałoby się poniżej 25%.

Dodatkowo, z powodu stosunku wymiany AGD/USD, preferowana jest strategia inwestowania w SGD.  Bank Centralny w Singapurze zarządza walutą, aby kontrolować inflację. Posiada także, inaczej niż jego odpowiedniki w regionie, które mogą zacieśniać politykę monetarną poprzez wymianę waluty i stopy procentowe, tylko jedną opcję kontroli inflacji, a mianowicie umożliwić stabilizację waluty, dlatego parytet SGD/USD powinien umocnić się w ciągu przyszłych 6 do 12 miesięcy.

Strategia absolutnego zwrotu Funduszu dostarcza zróżnicowane źródło zwrotów w portfelu. Otwarcie portfela na strategie absolutnego zwrotu daje dwie możliwości: podejście z użyciem tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych jak ETFy lub użycie wielokrotnych równoczesnych strategii obligacyjnych (włączając w to zarządzanie okresowe, krzywą zysku lub strukturą zapadalności, rotację sektorową i wszystkie techniki typu "bottom-up").

 

Struktura papierów wartościoowych

 

OPŁACALNOŚĆ DZIAŁAŃ GLOBALNYCH

Decydująca dla Funduszu jest oczywiście kondycja i wyniki rynków światowych. Globalny przegląd rynków jest obecnie pozytywny. Znaczące działania instytucji finansowych głównych globalnych gospodarek (Chiny, USA, Europa), zwłaszcza stosowanie nadzwyczajnej, dostosowawczej polityki stóp procentowych, wspierających gospodarkę, ostatecznie się opłaciły. Pewność biznesowa i konsumencka umacnia się. Parametry wzrostu są wysokie i oczekuje się, że pozostaną na tym poziomie przez kilka kwartałów. Niemniej jednak główne ryzyka istnieją. Ceny ropy mogą spaść w ciągu roku wraz z osłabieniem się niepokojów na Środkowym Wschodzie, ale niepewność jest duża, ponieważ wydarzenia wciąż mogą przybrać gorszy obrót.

 

SPECIALISTYCZNE ZARZĄDZANIE

Delubac Asset Management

Środki pieniężne inwestorów Funduszu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio zarządzane są przez jedną z najlepszych spółek inwestycyjnych - Delubac Asset Management, która jest częścią Delubac Bank. Delubac specjalizuje się doborze funduszy, akcji i alokacji aktywów. Spółka stworzyła ważną niszę dla siebie, wykorzystującą specjalistyczną wiedzę na wschodzących rynkach funduszy. Delubac posługuje się unikatową filozofią inwestycyjną, skupiającą się na strategicznych cechach inwestycyjnych, aktywnie monitorowanym ryzyku, dywersyfikacji i długim okresie utrzymywania inwestycji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.