31.07.2015

Fond  WIOF  South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete. Fond je spravovaný spoločnosťou CIMB, ktorá získala viacero ocenení v oblasti správy aktív.

 

PREČO JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA?

Rastúca mladá pracovná sila, rýchlo expandujúca stredná trieda, ktorú poháňa rastúci domáci dopyt a regionálne trhy so skvelou výkonnosťou sú znakmi regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorý si žiaden investor nemôže dovoliť prehliadnuť. Trhy, na ktorých fond investuje patria k najdynamickejším na svete, z ktorých každý ponúka atraktívne investičné príležitosti, vrátane:

 

  • Odhadovanej kombinovanej populácie regiónu s 600 mil. obyvateľov a HDP dosahujúceho 2,4 bil. USD.
  • Kombinovanej trhovej kapitalizácie 2,3 bil. USD
  • Silného a rastúceho domáceho dopytu ťahaného zväčšujúcou sa mladou pracovnou silou a rastúcou a bohatou strednou vrstvou.
  • Silného rastu HDP, pričom sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch prekoná rast v hlavných západných ekonomikách.

 

 

VÝKONNOSŤ (USD)


 

Ako vraví Ken Goh, portfólio manažér fondu WIOF South-East Asia Performance Fund: ,,Základné fundamenty ASEAN regiónu vytvárajú obrovský potenciál a rastové príležitosti.” Tento potenciál zdôrazňujú rôzne ekonomické prognózy, ako napríklad správa bankovej skupiny ANZ, ktorá naznačuje, že ASEAN región by mohol v nasledujúcej dekáde nahradiť Čínu ako vedúce svetové výrobné centrum, pričom by sa tento región mal do roku 2020 stať piatou najväčšou ekonomickou jednotkou sveta.

 

REFORMY A PODPORA

Množstvo iných základných rozvojových elementov tiež zlepšuje ekonomickú situáciu regiónu a následne aj investičné príležitosti. Vlády v regióne podporujú svoje ekonomiky opatreniami vo fiškálnej politike a iných oblastiach, vrátane zníženia dane z príjmu, zvýšenia minimálnych miezd a výdavkov na infraštruktúru a prestavbu, pričom všetky tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie investovania a domácej spotreby.

 

Krajiny ASEAN regiónu sa stále snažia o reformovanie svojich ekonomík, aby tak prilákali čo najviac investorov. V Malajzii predstavila nedávno vláda plán na zlepšenie regulačného prostredia, ktorý by mal mať za následok zvýšenie produktivity.  V Indonézii uskutočňuje vláda reformy, aby prilákala čo najviac investorov. Patrí medzi ne napríklad, jednoduchšie získavanie licencií, zrýchľovanie verejných tendrov a zjednodušenie nadobúdania pozemkov pre priemyselné projekty. Zároveň sa investorom zjednodušil vstup do sektorov, ktoré boli v minulosti obmedzené, ako napríklad zdravotníctvo, energetika a telekomunikačné služby. Vo Filipínach schválil nedávno parlament niekoľko dôležitých zákonov, vrátane novej legislatívy na zabezpečenie férového prístupu vo verejných zákazkách, obmedzenie monopolov a neférových obchodných praktík.

 

Celkový potenciál regiónu je veľmi významný a jednotlivé krajiny regiónu ho využívajú v rámci vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce v ASEAN regióne.

 

  • Ekonomické prepojenia medzi členmi ASEANu sa neustále zväčšujú a v posledných desiatich rokoch obchod v rámci regiónu rástol rýchlejšie ako celkový export krajín ASEAN. Mnohé spoločnosti z regiónu pravidelne rozširujú pole pôsobnosti za hranice svojich štátov aby dosiahli rast ziskov a diverzifikáciu v rámci regiónu.
  • Krajiny ASEAN sa zaviazali, že vytvoria zónu voľného obchodu, výrobnú základňu, investičnú zónu a napokon jednotnú integrovanú ekonomiku v rámci ich regiónu. Medzitým sa očakáva, že Ekonomická komunita ASEAN (AEC) umožní jednoduchšie investovanie do regiónu čo vytvorí vyššiu konkurencieschopnosť ASEAN krajín na svetových trhoch.
  • Niektoré krajiny profitovali z rastúcej korelácie v rámci ASEAN trhov, vzhľadom na to, že daný región sa stáva jednodielnou investičnou destináciou. To vyzdvihlo príležitosti, ktoré by inak mohli investori prehliadnuť.

 

OBCHOD S ČÍNOU

Región takisto profituje z rastu na ostatných ázijských trhoch, obzvlášť z rastúceho obchodu s Čínou, ktorá sa má stať v nasledujúcich 20 rokoch najväčšou svetovou ekonomikou a najdôležitejším importným partnerom regiónu ASEAN. Obchodné prepojenia medzi krajinami ASEAN  a Čínou v posledných desiatich rokoch prudko vzrástli. Dôkazom toho je nárast exportu do Číny za posledných desať rokov zo 7% na 12% v roku 2013 pričom vzájomný obchod medzi Čínou a ASEAN regiónom dosiahol v roku 2013 350,5 miliárd USD, čo predstavovalo 14% celkového obchodu regiónu.

 

Čína je najväčším externým obchodným partnerom krajín regiónu.  Vývoz do Číny ako percento HDP vzrástlo za rovnaké obdobie vo všetkých krajinách ASEAN. Mnohé krajiny regiónu zvýšili ich podiel exportu do Číny, vrátane finančných spoločností ktoré poskytujú úvery do Číny.  Zároveň aj Čína investuje do regiónu nemalé čiastky peňazí. Investície Číny v Ázii rástli v posledných rokoch dvojciferným rastom, pričom Čína financuje množstvo projektov v poľnohospodárstve, hydroenergetike, bytovej výstavbe, železniciach a ťažobnom priemysle v ASEAN regióne. Zatiaľ čo táto situácia vytvára nové pracovné príležitosti a poskytuje investičnú vzpruhu pre lokálnu ekonomiku, zároveň vytvára tlak na domáce spoločnosti a ich konkurencieschopnosť.

 

HDP (MEDZIROČNÁ ZMENA %)

 

2014

2015

2016

2017

 

Singapur

3.9

2.9

3.3

2.9

Indonézia

5.1

5.2

5.5

5.5

Malajzia

5.7

4.7

5.1

5.2

Filipíny

6

6.5

6.5

6.3

Thajsko

0.5

3.5

4

4.5

USA

2.4

3.2

3

2.4

Eurozóna

0.8

1.1

1.6

1.6

Zdroj: Svetová banka, Focus Economics, Economywatch

 

 

VÝHĽAD

Zo stredno až dlhodobého hľadiska ostávajú ASEAN trhy sľubným investičným regiónom vzhľadom na rýchly rast ekonomík a rast strednej triedy jednotlivých krajín ASEAN regiónu. Nedávne čísla HDP naznačujú, že z krátkodobého hľadiska sa v blízkej budúcnosti ekonomická aktivita regiónu trochu spomalí. V Indonézii ostáva problémom pre investorov a obchod slabá domáca mena. Zmeny v reformách a politických rozhodnutiach by mohli znamenať potenciálne riziko pre obchod a investorov. Dôležitým faktorom pre investorov bude zlepšenie implementácie infraštruktúrnych projektov v druhej polovici roka 2015. Pozitívnym signálom v Thajsku je zvýšenie verejných investičných výdavkov, ktoré stimulujú ekonomický rast. Zároveň sa očakáva, že existuje potenciál na zvýšenie týchto výdavkov aj v nasledujúcich mesiacoch. Ekonomický rast Singapuru bude podporovaný uvoľnenou monetárnou politikou, stabilnými výnosmi a nízkymi cenami akcií.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosť má komplexný tím 50 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne. Takto zabezpečujú, že klienti dostanú najlepšiu možnú službu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.